strana 2

Mnohotvárnost tunelů

Ptáme se

V jednom směru projedou motoristé tunely Blanka za

pět a půl minuty a při 6382 m dlouhé cestě určitě nestihnou sledovat proměny podzemního díla. Fotografie

z jeho stavenišť odhalují nejen různé profily tunelových

trub, ale i odlišné způsoby jejich výstavby.

Ve směru od Troji komunikace vniká do podzemí hlou­

benými tunely s obdélníkovým průřezem. S rostoucí výš­

kou nadloží se kvůli vzrůstajícímu zatížení jejich tvar mění

na klenbový. Tunel před trojským portálem je už v jižní části

stavební jámy vybetonovaný (foto č. 1). Do návazné ražené

trouby vloni v březnu zajela forma na betonování 450 mm

silného definitivního ostění, která se letos v lednu vzdálila

už 1080 m od portálu. V nouzových zálivech se průřez

dvoupruhového tunelu rozšiřuje ze 123,7 m² na 171,35 m²,

kterému se forma musí přizpůsobit (foto č. 2).

Ing. Pavla Piláta,

generálního ředitele Metrostavu

1

Projekt rezidenčního parku Na Vackově

1

2

„Vloni v červenci divize 5 zahájila protiražbu z Letné

do Troji nejprve v severní a později i v jižní tunelové trou­

bě. Letos na Tři krále její tým v kalotě severního tunelu

postoupil do vzdálenosti 387 m od letenského portálu

a chystá prorážku, v jižním tunelu (foto č. 3) jim k ní chybí

jen 200 m,“ říká vedoucí projektu ražených tunelů Ing. Mi­

roslav Padevět z divize 2 Metrostavu, která stavbu celého

komplexu řídí. O prorážce přineseme informace příště.

Z Letné směrem k Břevnovu navazuje na hloubené

tunely, stavěné v otevřené jámě, úsek u Špejcharu, který

vzniká čelním odtěžováním pod ochranou předem zhoto­

vených nosných konstrukcí obdélníkového průřezu (foto

č. 4). Ražba poslední části tunelů ze stavební jámy Mysl­

bekova na Prašný most začala jako poslední vloni v říjnu.

V kalotě její dnes delší severní trouby (foto č. 5) dosáhli

raziči divize 5 na přelomu roku délky 141 m.

V průběhu následujících let plánuje společnost Me­

trostav Development postavit v Praze 3 rezidenční park

Na Vackově s téměř 1300 bytovými jednotkami a novou

občanskou vybaveností (vizualizace č. 1). Zatímco přípravu území pro první etapu výstavby tohoto obytného

komplexu provedla divize 2 Subterra už vloni, výstavbu

technické infrastruktury pro první fázi projektu plánují

naši developeři zahájit v únoru 2010.

„Základní myšlenkou projektu je vytvořit moderní

obytný soubor, inspirovaný modelem zahradního města

nedaleko centra metropole, které bude propojené s vel­

korysým městským parkem,“ vysvětluje PR manažerka

Metrostavu Development Martina Huclová. „Výstavba re­

zidenčního parku Na Vackově bude rozdělena do tří až čtyř

fází a každá z nich ještě do několika etap, které pro jed­

noduchost označujeme písmeny řecké abecedy. Ve dru­

hé polovině ledna zahájíme provoz webových stránek

www.alfarezidence.cz na podporu prodeje bytů z první

etapy výstavby se stejným názvem a se 124 byty.“

Na téměř osmihektarovém pozemku, který na severu

sousedí s parkem Židovské pece, na východě se stávající

zástavbou řadových rodinných domků a na jihu je ohra­

ničen Malešickou ulicí, vyroste v rámci projektu nejprve

atraktivní nízkopodlažní zástavba 11 domů seskupených

do tzv. „hnízd“ s parkovou úpravou a dále několik vyšších,

pěti- až desetipodlažních domů s nebytovými prostorami

pro obchody a služby. Dětem areál nabídne nová hřiště.

„Abychom zatraktivnili naši nabídku, vybrali jsme si

ke spolupráci na první fázi výstavby hned tři architekto­

nické ateliéry, které pro domy navrhly odlišný vzhled po­

dle souhrnné zastavovací studie vypracované firmou MS

architekti,“ pokračuje Martina Huclová. „Prvních jedenáct

domů se 124 byty v rámci první etapy navrhli pracovníci

z ateliéru Jiran Kohout architekti. Na dalších se podíleli

tvůrci ze společností MS architekti a 4A architekti.“

Alfarezidence bude ukázkou moderního městského

bydlení, které díky kompaktní nízkopodlažní zástavbě

poskytne svým obyvatelům dostatek soukromí a záro­

veň příležitost k setkávání ve veřejnosti nepřístupných

obytných dvorech se zahradní úpravou (vizualizace č. 2).

Členění prostor na veřejné a soukromé zvýrazní u první

etapy i odlišné fasády domů, které se do ulic otevřou re­

prezentační tváří s keramickým obkladem a do vnitroblo­

ků budou obráceny útulným dřevěným obložením. Bytové

jednotky s velikostí od 2+KK do 4+KK doplní odpovídající

počet garáží v podzemních parkovištích, společných pro

všechna tři „hnízda“ domovních bloků.

Výstavbu Alfarezidence zajistí Metrostav pomocí

vlastních kapacit. Rychlost růstu celého rezidenčního

parku naši developeři přizpůsobí požadavkům trhu.

–ls–, vizualizace Jiran Kohout architekti

2

Viladům nad Malovankou získává svou podobu

3

4

5

Metrostav_1_10.indd 2

Na bývalém parkovišti nedaleko strahovského stadionu v Praze 6 nad Malovankou stojí od konce roku

monolitická železobetonová konstrukce (foto), základ

zajímavě řešeného bytového domu architektonického

ateliéru ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI.

Bytový dům tvoří dvě oddělené nadzemní části, které

vycházejí ze společné suterénní podnože, obě mají pět

nadzemních a jedno podzemní podlaží. Zajímavý bude

vnější vzhled tzv. viladomu, jehož základem jsou dvě růz­

né podoby fasády – tmavá vnější, a tedy reprezentativnější

a světlá barva použitá na ustupujících fasádách do sou­

kromých zahrad. Rozhodující části fasády budou obloženy

cihelnými pásky s netradičním vzorem pokládky ve tva­

ru Z. Dalším prvkem, na který architekti kladli důraz, jsou

zámečnické výrobky – atypická zábradlí teras a markýzy

s výplní ze šikmo prohýbaných pásnic. Zajímavý ráz dodá

objektu také úprava vnějších ostění oken oplechováním

v kombinaci s konstrukcí venkovních žaluzií.

Kostru domu tvoří monolitická železobetonová kon­

strukce založená na pilotách. Některé nosné prvky se

ještě v průběhu stavby na základě požadavků investora

dodatečně tvarově měnily, což komplikovalo práci stavba­

řům. A v budoucnu je čekají i další záludnosti. „Nejsloži­

tější pro nás bude splnit představy architekta a investora

tam, kde požadují atypické nebo méně obvykle používané

detaily. Jde například o obklady a dlažby bez dořezů,

bezobložkové zárubně, obložení fasády domu cihelnými

pásky v netradičním vzoru či atypické zámečnické prvky

použité na markýzách a zábradlích teras,“ vyjmenovává

vedoucí projektu Ing. Přemysl Dušek.

V následujících týdnech čekají stavbaře z divize 6

práce na sádrokartonových konstrukcích a vyzdívkách.

Následovat bude montáž výplní otvorů v obvodových

konstrukcích a rozvody TZB. Pak přijde na řadu zateplení

fasády a zámečnické prvky.

Tým Ing. Duška musel při výstavbě nosných konstruk­

cí použít ze statických důvodů i netradiční postupy: „Po­

dle přání architektů je severní část obou domů nad příze­

mím výrazně vykonzolovaná. Jejich provizorní podepření

proto mohlo být odstraněno až po dosažení dostatečné

pevnosti nejvyšších podlaží,“ popisuje Ing. Dušek.

Letos v květnu, po dokončení viladomu, vznikne nad

Malovankou celkem dvacet nových bytových jednotek

ve velikosti od 50 m² a doplní je 44 garážových stání. Ma­

jitelé bytů v přízemí budou moci využívat vlastní zahrádky

s venkovními dřevěnými podlahami. Součástí zakázky di­

vize 6 jsou i parkové úpravy okolí domu, včetně příjemné

společné terasovité zahrady.

Martina Vampulová, foto Josef Husák

Skončil rok 2009. Jak se v něm Metrostavu dařilo?

Uplynulý rok byl pro Metrostav po všech stránkách ob­

tížnější než léta předcházející. Podařilo se nám jím však

projít tak, jak jsme si přáli, a chtěl bych za to v první řadě

poděkovat všem našim zaměstnancům. Nekonsolidované

výkony společnosti budou kolem 22 miliard korun, a to

jsou vzhledem k situaci přijatelné výsledky, které se příliš

neliší od minulých let. Museli jsme ale výrazně snížit ná­

klady a hledat úspory ve všech oblastech. Bolestně se nás

dotklo třeba snížení počtu zaměstnanců o téměř 10 %.

Se zhoršující se vnější politickou i ekonomickou situací

a vztahy jsme se však dokázali vyrovnat s chladnou hla­

vou, jak svědčí i podpis nové kolektivní smlouvy.

Zásobník práce naší společnosti zůstává velmi dobrý

a je srovnatelný s tím, který měl Metrostav začátkem

loňského roku. Jste s ním spokojený?

Jeho doplňování bude pravděpodobně obtížnější než

v minulosti. Na budoucnost českého stavebnictví se

však musíme dívat v delším horizontu, a pokud nedojde

v nejbližší době k nastartování privátních investic, bude

nezbytné, aby dostatečné množství zakázek generoval

sektor veřejný. Jinak postihne také velké stavebnictví

výrazná recese a vznikne tím nemalý problém pro celu

společnost, protože naše odvětví na sebe váže i další

obory, platí nezanedbatelné odvody i daně a zaměstnává

mnoho pracovníků. Proto není podstatný jen současný

zásobník práce, ale zejména to, zda budeme mít v bu­

doucnu možnost soutěžit o další kontrakty, abychom se

vyhnuli očekávanému poklesu trhu po omezení finančních

prostředků z Evropské unie v následujících letech.

Rok 2009 přinesl změny v organizaci Metrostavu. Čeká

nás něco podobného i v roce 2010?

Letos žádné radikální organizační změny nepředpoklá­

dáme. Běh času však není možné zastavit, a proto hned

začátkem roku dojde k několika významným personálním

změnám v prezidiu Skupiny Metrostav, ve vedení naší

společnosti i v některých divizích.

S jakou taktikou vstupuje Metrostav do roku 2010?

Abychom se vyrovnali s úkoly letošního roku, jehož plán

je stanovený zhruba v úrovni dosažených výsledků roku

loňského, musíme pokračovat v hledání úspor na všech

úrovních naší firmy a ve všech oblastech. Potřebujeme

prohloubit spolupráci uvnitř společnosti mezi jejími jed­

notlivými výrobními a organizačními jednotkami s důra­

zem na využívání vnitropodnikových kapacit a vylepšo­

vání spolupráce uvnitř Skupiny Metrostav. Pro budoucí

období máme nastavenu strategii tak, abychom ještě lépe

odolávali vnější situaci a trhu třeba zdokonalováním na­

šich dovedností a vnitropodnikových nosných technolo­

gií. Nezříkáme se ani případných akvizic do nových oblastí

působení nebo průniku na zahraniční trhy.

Které naše stavby budou v roce 2010 nejvýznamnější?

Dnes i v budoucnosti je pro nás důležitá každá zakázka,

kterou zrealizujeme v termínu, předepsané kvalitě a s plá­

novaným hospodářským výsledkem. Samozřejmě nás

potěšilo, že se budeme významně podílet na prodloužení

trasy A pražského metra z Dejvic do Motola, a hledáme

prostor, abychom při této výstavbě uplatnili co nejvíc

vlastních kapacit Metrostavu i naší Skupiny. Většinu ra­

žeb traťových tunelů na této stavbě budeme třeba už od

začátku roku 2011 provádět metodou TBM.

Generálním ředitelem naší společnosti jste jeden rok.

Bylo něco, co vás ve funkci překvapilo?

Vzhledem k tomu, že v Metrostavu pracuji už od roku

1983, zásadně mě nepřekvapilo nic. Potěšilo mě však, že

i při postupující hospodářské recesi, kdy se zhoršila atmo­

sféra ve společnosti i ve stavebnictví, naši zaměstnanci

reagují korektně a vstřícně. Kvalita každého podniku je

dána jeho personálem, a ten byl a je v Metrostavu kvalitní.

Ani dnes nezapomínáme na jeho rozvoj. Naším trvalým cí­

lem proto zůstává posilování a vylepšování technickohos­

podářského i dělnického personálu, a to zejména v oblasti

vnitropodnikových nosných technologií.

1/13/10 5:33:15 PM