strana 3

zpravodajství z divizí

1

Divize 4 buduje moravské silnice a dálnice

Na území Moravy se naplno rozeběhly práce na výstavbě nových silnic a dálnic. Významně se na nich podílí

i naše divize 4. Z jejích staveb dnes přiblížíme tři – dva

dokončené mosty na dálnici D47 u Bělotína, probíhající stavbu úseku rychlostní silnice R55 na trase dálnice D1 Kroměříž–Říkovice a projekt na výstavbu R49

v úseku Hulín–Fryšták.

Mezi Lipníkem a Bělotínem se už jezdí

Od konce listopadu řidiči u Hranic na Moravě jezdí po nově vybudovaném 15km úseku dálnice D47. Jsou na něm

i dva mosty, jejichž výstavbu jako subdodávku pro společnost STRABAG zajišťoval tým Ing. Michaela Dibona.

Dálniční estakáda (foto č. 1) přes mělké údolí potoka

Ludiny a pár polních cest měří téměř 320 m. Tvoří ji dvě

nezávislé souběžné mostní konstrukce z monolitického

předpjatého betonu o deseti spojitých polích. Obě konstrukce ve směrovém oblouku mají v příčném řezu tvar

dvoutrámu s horní, příčně předpjatou mostovkou a byly

budovány na posuvné skruži. Opěry obou mostů jsou

hlubinně založené na vrtaných železobetonových pilotech. Stlačitelné jílovité podloží muselo být u některých

podpěr sanováno geodrény a předupraveno hutněným

konsolidačním násypem.

Druhý dálniční most vede přes přivaděč Bělotín a je

menší obdobou předchozího. Obě jeho samostatné mostní konstrukce jsou třípolové a měří kolem 110 m.

„Ukončení této stavby nám uvolnilo ruce pro další

významnou dopravní zakázku,“ doplnil Ing. Dibon. „Letos

v lednu jsme zahájili stavbu Prodloužené Místecké v Ostravě, kterou musíme dokončit do září 2010.“

Stavba v archeologicky významném území u Hulína

První významná zakázka, kterou v tomto roce na Moravě

divize 4 získala, je pokračování výstavby obchvatu Kroměříže na dálnici D1. V rámci rozdělení stavby, kterou

buduje sdružení firem vedené společností Skanska DS,

Metrostav řídí výstavbu asi dvoukilometrového úseku

rychlostní komunikace R55 s asi 40 stavebními objekty

mezi Hulínem a mimoúrovňovou křižovatkou Hulín.

Území celého projektu je velmi bohaté na archeologické nálezy. Nejzajímavější pocházejí právě z území naší

stavby a archeologický výzkum proto částečně ovlivnil

i její zahájení. Vykopávky odhalily pozůstatky z kultur

z neolitického období (5–6 tisíc let př. n. l.), ze starší do-

2

Metrostav_22_08.indd 3

by bronzové (2200–2000 let př. n. l.), z doby halštatské

(750–500 let př. n. l.) a z pozdní doby římské ze 4. století

po Kristu. Zvláště význačný byl nález zbytků pochodového římského tábora, který územně posunul dokladové

pobyty římských vojsk až k Hulínu. Konec lidských aktivit

v tomto prostoru dokladuje pohřebiště z velkomoravské

říše v 9. století, z nějž bylo nalezeno 34 hrobů (foto č. 2)

a dvě pohřební komory se zbytky výzdoby a vystrojení.

„Archeologům potrvá zpracování nálezů dlouhé roky.

„Dnes dokončují výzkumy na okrajích staveniště a prakticky denně nacházejí další artefakty,“ říká vedoucí projektu Ing. Břetislav Polák a dodává, že z hlediska své profese

vnímá důkladné zmapování téměř 8000 let dlouhé historie

zdejšího území za velmi důležité, a proto i se svým týmem

vychází archeologům v maximální míře vstříc.

Stavební práce u Hulína tým divize 4 zahájil letos

v březnu. V současnosti má i díky vlídnému podzimnímu

počasí hotové přeložky většiny inženýrských sítí, provizorní most přes řeku Rusavu a s pomocí mechanizace

divize 7 dokončuje konsolidační náspy (foto č. 3). Pracovníci divize 4 Metrostavu se přímo podílejí na stavbě

dvou zdejších dálničních mostů, kde právě končí spodní

stavbu. Vybudování dalšího mostu na místní komunikaci

má na starost náš subdodavatel. Stavba bude podle klimatických možností pokračovat příští rok na jaře a měla

by být uvedena do provozu jako celek v roce 2010.

3

Důležitý železniční uzel prošel modernizací

Železniční nádraží v Kolíně bylo postaveno už v roce

1845 a dnes se v něm kříží dvě velmi důležité tratě

– z České Třebové do Prahy a z Nymburka do Havlíčkova Brodu. Kromě toho tudy prochází i regionální trať

do Ledečka. Je tedy jasné, že modernizace takového

železničního uzlu má svá specifika a je složitá. Navíc,

když se vše provádí za provozu. Nicméně tým Ing. Ladislava Ploce z divize 4 si se složitým úkolem velmi

dobře poradil a jeho práce se pomalu blíží ke konci.

Od listopadu 2006, kdy byly zahájeny přípravné práce, stavbaři v okolí Kolína zrekonstruovali celkem osm

mostů, deset propustků, 680 m zárubních zdí a 683 m

opěrných zdí. Jeden most (tzv. poštovní tunel) zrušili

a nově vybudovali lávku pro pěší (foto č. 1), která nahradí úrovňové křížení místní komunikace a železniční trati

u zastávky Kolín. Díky ní zůstane zachováno historické

spojení s aglomerací města a cestující budou mít snazší

přístup na nástupiště.

Po zahájení stavby přišla na řadu začátkem loňského

roku rekonstrukce čtyř mostů. „U jednoho z nich (foto

č. 2) jsme použili technologii náhradního přemostění

nad kolejemi vedoucími mezi Prahou a Českou Třebovou

pomocí mostních provizorií a dvou propustků,“ vzpomíná Ing. Ploc a popisuje postup dalších prací: „Od ledna

letošního roku pak probíhaly přípravné práce pro stavbu

1

lávky pro pěší, upravovali jsme zavazadlový tunel a rušili

poštovní.“ Od dubna pak stavbaři rekonstruovali most

nad druhou kolejí, kde zatím probíhala výluka, a opravovali propustky vedoucí pod ní. V druhé polovině prázdnin

začali práce na dalším mostě, zdech a propustcích.

Celá rekonstrukce železničního uzlu Kolín již byla dokončena s jedinou výjimkou. Tou je lávka pro pěší, která

překlenula první a druhou kolej a vyústí na Rybářskou

ulici. „Dokončení dílčích prací na lávce předpokládáme

do konce ledna příštího roku, kdy by měla být uvedena

do zkušebního provozu,“ říká Ing. Ploc s tím, že do začátku dubna budou dokončeny celkové stavební úpravy.

„Největší problém, který jsme museli řešit, byla provizorní mostní konstrukce a přemostění kolejí č. 1 a 2 lávkou na ulici Rybářské,“ zmiňuje Ing. Ploc „Práce probíhaly

v nočních výlukách od půl dvanácté do půl čtvrté ráno.“

Vzhledem k tomu, že Kolín je důležitý železniční uzel,

museli stavbaři celou rekonstrukci provádět za stálého

železničního provozu, což na ně kladlo vysoké nároky.

Díky rekonstrukci železničního uzlu Kolín tak po vytížených tratích z Prahy do České Třebové a z Nymburka

do Havlíčkova Brodu budou moci jezdit běžné vlakové

soupravy rychlostí až 120 km/h a jednotky s naklápěcí

technikou dokonce až 155 až 160 km/h.

Martina Vampulová, foto Josef Husák

2

V brněnském kampusu se staví další pavilony

Akademický výzkumný a výukový areál (AVVA) Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích se dále rozrůstá. Jeho první etapa byla otevřena

v září 2007 a navázala na původní Univerzitní kampus,

na němž se podílela i naše divize 1 výstavbou Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií.

V rámci nynější „zelené etapy“ výstavby a její fáze E

vzniknou v areálu další čtyři nové pavilony – společné

výukové centrum, Ústav preventivního lékařství, Fyziologický ústav a Farmakologický ústav s Ústavem

lékařské etiky. Divize 1 Metrostavu se vrací na místo

činu a staví je ve sdružení s OHL ŽS.

Práce zde probíhají od začátku července a tým pod

společným vedením Ing. Roberta Schneidera z Metrostavu a Ing. Radka Svobody z OHL ŽS dokončil hrubé terénní

úpravy i speciální zakládání, jehož součástí byly vrtané

piloty a areálová i vnitřní ležatá kanalizace. Bylo třeba

také postavit opěrné zdi a provést hlavní rozvody vody

a plynu. „Dokončené už jsou i základové desky prvního

nadzemního podlaží a v současné době probíhají práce

na železobetonových konstrukcích 1. PP,“ popisuje postup

prací Ing. Schneider a dodává, že stavbaři také provádějí

radonové izolace a zásypy a na budově Ústavu preventivního lékařství probíhá montáž ocelové konstrukce.

Nejtěžší práce však na na tým Ing. Schneidera ještě

čekají. Bude nutné rozvést všechny technologie, kterými

jsou pavilony doslova prošpikované. Nelehkým úkolem

bude také jejich napojení na stávající pavilony, které byly

dokončeny v předchozích letech a slouží studentům.

Fáze E zelené etapy výstavby (vizualizace) by měla být

dokončena za třináct měsíců v lednu roku 2010. Vybuduje

nové společné výukové centrum, umístěné mezi děkanáty

a informačním centrem. Objekt bude mít v prvním i druhém nadzemním podlaží stupňovitě umístěny posluchárny s proměnlivou kapacitou pro 55 až 260 posluchačů

a také přípravny. Ve třetím nadzemním podlaží architekti

navrhli další posluchárny a seminární místnosti, do kterých se vejde třicet až 260 posluchačů.

Jižně od ulice Kamenice pak budou umístěny tři zbývající jižní pavilony výukové části, které budou využívat

Ústav preventivního lékařství, Fyziologický ústav a Farmakologický ústav a Ústav lékařské etiky.

Martina Vampulová

vizualizace archiv stavby

Rychlostní komunikace z Hulína do Fryštáku

Mezi další moravské silniční stavby patří i zlínský projekt

rychlostní komunikace R4901. Nový, asi 17 km dlouhý

úsek propojí města Hulín a Fryšták. I přesto, že pro

všechny jeho stavební objekty dosud není pravomocné

stavební povolení, měl by být zprovozněn už v roce 2011.

Stavbu ve sdružení – pod vedením společnosti Skanska

DS – bude­za Metrostav zajišťovat tým techniků divize 4,

částečně propojený s týmem ze stavby u Kroměříže.

Metrostav v rámci svého úseku zajistí část rychlostní

komunikace v délce asi 2,5 km, včetně 5 mostů, přeložek

inženýrských sítí a mimoúrovňové křižovatky Holešov.

„Úsek bude složitý na koordinaci prací. Zajistit asi 400 tisíc m³ zemin, chybějících do násypů na našem úseku, nebude snadné i proto, že na celé stavbě jich bude chybět asi

2,4 milionu kubíků,“ řekl vedoucí projektu Ing. Břetislav

Polák a dodal, že důležité bude zajistit přeložky inženýrských sítí, jejichž provedení předchází rozvinutí hlavních

prací na náspech a mostních objektech.

Zadávací dokumentace vyžaduje na obou projektech

provedení 55 % objemu prací vlastními kapacitami. I to je

důvod, proč se na obou stavbách bude výrazně podílet

provoz mostních technologií divize 4. Dopravní stavby

na Moravě nejsou pro jeho pracovníky žádný problém.

Ter e z a Re g n er o v á, L en k a S v o b o do v á

foto Josef Husák a archiv stavby

18.12.2008 12:24:05