strana 2

Slavnostní plavba

PTÁME SE

Na Vltavě v centru Prahy se 17. června u plavební

komory Praha-Štvanice konala netradiční plavba s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem (foto č. 1). Cílem

bylo slavnostně zakončit projekt Modernizace rejd plavební komory Praha-Štvanice.

Loď proplula kolem malé vodní elektrárny na západní

špičce ostrova Štvanice (foto č. 2) a přiblížila se k plaveb­

ní komoře (foto č. 3 a 4). Následovalo slavnostní přestři­

žení pásky (foto č. 5), které otevřelo nové horní a dolní

rejdy. Lodě proplouvající druhou nejzatíženější plavební

komorou v České republice mohou nyní bezpečně vyčká­

vat, až bude komora připravena na proplavování.

Na projektu pracovala divize 6 Metrostavu ve sdružení

jako vedoucí účastník. V rámci rekonstrukce došlo k vy­

budování nových krátkodobých čekacích stání pro malá

i velká plavidla v horní a dolní rejdě (foto č. 6). Právě tam

proběhly podstatně rozsáhlejší práce.

Jiřího Nováka,

vedoucího střediska inž. sítí a podzemí

–red–, foto Petr Adámek

1

Beton TOPCRETE pro novou lávku v Lužci

1

2

3

Naše dceřiná společnost TBG Metrostav dodává vysoce kvalitní beton pro zajímavý projekt v Lužci nad

Vltavou (foto č. 1). Společnost Hochtief tam totiž buduje novou lávku přes Vltavu, která bude sloužit pro

pěší a cyklisty. Celková délka lávky s nájezdovými

rampami je 212,7 m, přičemž rozpětí činí 131 m. Lávka

je navržena jako visutá konstrukce s jedním nosným

pylonem a ocelovými lany, která budou držet mostovku

ze segmentů z ultravysokopevnostního betonu (UHPC).

Od konce listopadu 2019 probíhala v betonárně Ro­

hanský ostrov betonáž segmentů mostovky. V areálu

betonárny byla připravena jedna forma, jejíž plnění (foto

č. 2) bylo realizováno třikrát týdně, vždy v pondělí, ve

středu a v pátek. Speciálně vyrobená ocelová forma byla

jeden den naplněna betonem, druhý den odbedněna, očiš­

těna, poté byla vložena výztuž a pro další den byla forma

připravena pro opětovnou betonáž.

Plnění formy o objemu 4 m3 probíhalo betonem

TOPCRETE. Tento speciální beton se samozhutnitelnou

konzistencí je specifikován pevnostní třídou C110/130

a řadí se tak do kategorie vysokopevnostních betonů.

Před každou betonáží probíhala v místě ukládky betonu

do formy kontrola konzistence a odběr vzorků. Výsledky

pevnosti betonu v tlaku byly hodnoceny po 28 dnech a by­

lo dosaženo pevnosti na krychli až přes 170 MPa. Velký

důraz byl kladen na ošetřování betonu hned po betonáži.

Vybetonovaný segment byl opatřen voskovým postřikem,

zakryt plachtou a poté nad něj byl ještě umístěn stan, aby

byla zajištěna optimální teplota pro zrání prvku. Celkem

bylo vyrobeno přes 30 segmentů s nulovou zmetkovostí.

Po vyzrání byly segmenty z betonárny TBG Metrostav

převezeny do Lužce nad Vltavou a za pomoci jeřábu z nich

byla smontována mostovka.

Vyšší pevnost a delší trvanlivost konstrukcí

Z betonu TOPCRETE byla roku 2013 již také zhotovena

mostovka lávky v Čelákovicích, která získala celou řadu

světových ocenění. Jednalo se o první použití UHPC pro

nosnou konstrukci v ČR. Tuto stavbu realizovala firma

Metrostav a beton dodávala betonárna TBG Metrostav.

Beton TOPCRETE se vyznačuje extrémní pevností,

díky čemuž je možné zmenšit průřezy konstrukcí a snížit

vlastní hmotnost konstrukce. Jde o jemnozrnný samo­

zhutnitelný beton, který dokonale vyplní všechna bednění.

TOPCRETE je transportbeton, tedy jeho zpracovatelnost

činí až tři hodiny. Na stavby se dováží v autodomíchávači.

Hlavní výhodou betonu TOPCRETE je výrazně delší trvan­

livost konstrukcí, uvádí se životnost přes 200 let.

Ing. Kristýna Vinklerová,

Foto archiv TBG Metrostav

2

Výstavba Krčínovy cyklostezky je za polovinou

4

5

6

Metrostav_11_2020.indd 2

Sdružení pod vedením naší dceřiné společnosti BES již

vybudovalo přes 7 km nové cyklostezky Sedlčany–Prčice (foto), která nese jméno stavitele rybníků Jakuba

Krčína. Cyklostezka povede od sedlčanské retenční

nádrže přes Radeč, Mezný, Hulín až do Prčice a dohromady bude měřit 13,5 km.

Stavbaři se dokázali vypořádat s náročnými podmín­

kami vyplývajícími z opatření proti šíření nákazy covid-19

a dostali se do mírného předstihu oproti harmonogramu.

Krčínova cyklostezka by tak mohla být otevřena i dříve než

na konci října letošního roku.

„Díky příznivému počasí jsme zahájili pokládku as­

faltových povrchů již během zimy a pokračujeme naplno

v dalších úsecích. Cyklostezka bude mít v celé délce tra­

sy šířku minimálně 2,5 m, což vyhovuje požadavkům na

obousměrný provoz. V místech, kde se budeme pohybo­

vat v terénním zářezu, vybudujeme gabionové opěrné zdi,“

říká stavbyvedoucí Radim Poustka ze společnosti BES.

M – SILNICE. O financování stavby za 87 milionů korun

včetně DPH se podělily Státní fond dopravní infrastruk­

tury a Středočeský kraj.

Z dalších činností BES

BES je tradiční a silná společnost působící ve Středočes­

kém kraji na Benešovsku a Příbramsku v oboru silničního

stavitelství. Hlavní náplní je zejména výstavba a rekon­

strukce pozemních komunikací a mostů.

Dalšími činnostmi společnosti jsou těžba kamene,

výroba a prodej drceného kameniva, výroba a prodej as­

faltových směsí. Ve vlastních obalovnách Chotýšany a Lí­

chovy BES vyrábí asfaltové směsi a modifikované asfalto­

vé směsi. Kamenolomy Mladovice a Štileček vyprodukují

ročně až 300 000 tun drceného kameniva, v betonárce

Votice se ročně vyrobí cca 5000 m3 betonových směsí.

BES také provádí údržbu silnic a ve čtyřech střediscích

údržby zajišťuje zimní i letní údržbu silnic I., II. a III. třídy.

Ing. Vojtěch Kostiha, MBA

Nejen pro rekreanty

Přestože nová trasa vede oblíbenou rekreační oblastí,

velký význam bude mít i pro místní obyvatele, jimž bude

sloužit k bezpečné a komfortní přepravě do zaměstnání,

škol či za službami. Podle statistik BESIP je Středočeský

kraj pro cyklistiku nejnebezpečnějším regionem – vede

statistiky nehodovosti jak v počtu těžkých zranění, tak

v počtu úmrtí. Díky nové cyklostezce se cyklisté budou

moci vyhnout hlavnímu tahu mezi Příbramí a Sedlčany

a dalším frekventovaným silnicím v regionu.

Výstavba Krčínovy cyklostezky byla zahájena v pro­

sinci loňského roku. Pro Sdružení obcí Sedlčanska ji

buduje společnost BES ve spolupráci se společností

Foto archiv společnosti BES

Svou profesní kariéru v Metrostavu odstartoval v květnu 1993 nedlouho po absolvování Střední průmyslové

školy Příbram – obor hornictví, hornická geologie. Jiří

Novák nastoupil jako tunelář k divizi 1 a již po roce

a půl se z něj stal mistr. O sedm let později působil jako

stavbyvedoucí, od dubna 2008 je vedoucím střediska.

Je také autorizovaným technikem v oboru geotechnika

a vlastní osvědčení „závodní pro ČPHZ“.

Můžete představit hlavní činnosti vašeho střediska?

Naší náplní je především výstavba a rekonstrukce kanali­

zace, obnova a výstavba nových vodovodních řadů včetně

domovních přípojek. Drtivá většina našich zakázek se

odehrává v Praze, ale nezřídka jsme působili také v Plzni,

Brně či v Havířově. V týmu mám rozpočtáře a čtyři stav­

byvedoucí. Všichni to jsou autorizované osoby v různých

oborech – vodohospodářské stavby, geotechnika a po­

zemní stavby. Tři ze čtyř stavbyvedoucích mají osvědčení

„závodní pro ČPHZ“. Dále tým tvoří asi 40 dělníků a máme

tu kolegyni na administrativu a jednu studentku.

Na kterých projektech aktuálně pracujete?

V drtivé většině to jsou akce pro Pražskou vodohospodář­

skou společnost (PVS). Letos pracujeme třeba v Praze 1

v ulici Kožná, kde jsme již v únoru dokončovali a nyní dílo

předáváme investorovi. Velkou zakázku máme v Praze 3,

kde během tří let probíhá obnova vodovodního řadu

a rekonstrukce kanalizace. Koncem června jsme zahájili

obnovu kanalizace a vodovodního řadu v Praze 6 v ulici

Jilemnického a také pracujeme v Praze 4 v ulici Táborská.

A samozřejmě nás můžete vidět v rámci revitalizace na

Václavském náměstí. K těmto velkým projektům bych

zmínil ještě pět malých zakázek, které probíhají většinou

v rámci naší divize, nebo pracujeme i pro jinou divizi Met­

rostavu. Jde o vodovodní přípojky pro bytové domy apod.

Nakolik vaši činnost ovlivnila pandemie covidu-19?

Situace s koronavirem naše hospodaření v prvním pololetí

samozřejmě výrazně ovlivnila, protože vyhlášením nouzo­

vého stavu se uzavřel také centrální dispečink vodovodů.

Nebylo možné domluvit žádnou výluku, nemohli jsme sta­

vět. Pocítili jsme také oslabení personálu, protože v týmu

pracují čtyři zaměstnanci ze Slovenska, kteří se nemohli

tři měsíce dostat do České republiky.

Čím je práce v pražském podzemí specifická. Jde přece

jen o stavby, které nejsou vidět, ale jsou důležité.

Pokud se bavíme o činnosti provádění hornickým způ­

sobem, tedy ražba nějakých štol, to složité a překvapivé

není. Ale je pravda, že kdykoliv kopneme do země, něco

nás překvapí. Stav je téměř vždy ve skutečnosti jiný, než

uvádí dokumentace...

Co vás překvapilo v poslední době?

Zrovna na Václavském náměstí jsme byli součástí archeo­

logicky zajímavého naleziště. Našla se tam především

unikátní soška Madony vyřezaná do paroží. První měsíce

stavby představovaly permanentní součinnost s archeo­

logy i zpoždění prací v řádu měsíců. Na místě byl také na­

lezen dřevěný vodovod, ale o jeho existenci archeologové

již věděli. Překvapivé také je, že stoleté vodovodní řady

nejsou v až tak špatném stavu jako řady, které se dělaly

později. Zejména v 60. letech minulého století byl totiž

používán vysoce nekvalitní materiál.

Jak se liší nové vodovodní sítě, které postupně nahrazují ty původní?

Nyní používáme především potrubí z tvárné litiny, která

je mnohem pevnější a méně náchylná k prasknutí. Tedy

máme moderní materiály, které daleko lépe odolávají

vnějším vlivům a které mají nové způsoby ochrany třeba

proti bludným proudům. Životnost nových řadů by měla

být v rozmezí 80 až 120 let.

Na kterých zakázkách budete pracovat nadále?

I když jsme kvůli covidu-19 měli méně práce, čas jsme

využili a soutěžili nové projekty. A dále soutěžíme z naše­

ho pohledu velké privátní projekty. Druhé pololetí pro nás

bude tedy příznivější, už o prázdninách se nezastavíme.

Za rozhovor děkuje David Kalců

02.07.20 13:04