strana 2

Zastavení na mostech

PTÁME SE

Hned dvě parní lokomotivy (foto č. 1) mohli 10. listopadu obdivovat milovníci vlaků v Plzni. Posloužily

jako břemena při zatěžovacích zkouškách železničních

mostů, které v rámci modernizace trati Rokycany–Plzeň postavil tým Milana Špičky z divize 5.

Zkoušky vedli odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT

na konstrukcích mostů v přestavěné první traťové koleji.

Dva obři s celkovou hmotností 350 tun – lokomotiva z plzeňského Iron Monument Clubu označená číslem 475.111

a přezdívaná Šlechtična a stroj Českých drah 556.0506

zvaný Štokr (foto č. 2) – se prvně setkali na mostě přes

Úslavu. Po dosud nemodernizované koleji vedle nich projížděly vlaky (foto č. 3) oběma směry. Za stejných podmínek prošly zkouškou i mosty přes Potoční ulici a Hrádecký

potok (foto č. 4) a nad ulicí Mohylová (foto č. 5).

„Nosné konstrukce se při zatěžovacích zkouškách

prohnuly jen asi na 80 % přípustné hodnoty, což představuje dobrý soulad provedeného díla s výpočetními

Bc. Jiřího Ešnera,

vedoucího střediska divize 11

Monitoring objektů Národního muzea v Praze

1

2

3

4

5

modely. Menší průhyb jsme očekávali, protože jsme už

z laboratorních zkoušek firmy SQZ měli potvrzené, že

beton mostovek měl větší pevnost a tuhost, než bylo

požadováno. Podle předběžných závěrů zatěžovacích

zkoušek tedy všechny mosty plně vyhověly požadavkům

a 13. listopadu byly uvedeny do provozu. Do března 2016

se bude jezdit souběžně po nových konstrukcích v koleji

číslo 1 a po starých v koleji číslo 2. Části mostů ve druhé

koleji začneme budovat na jaře a jejich zkoušky proběhnou koncem července 2016,“ uzavřel Ing. Tomáš Wangler,

specialista pro mosty a železniční stavby z divize 5.

Metrostav_21_2015.indd 2

Součástí rekonstrukce Národního muzea (NM), kterou

provádí sdružení firem Metrostav, IMOS Brno a Průmstav a vede ředitel výstavby Jan Kučera z divize 9 Metrostavu, bude i výstavba podzemní spojovací chodby

mezi historickou budovou a novým muzejním objektem, v němž původně sídlilo Federální shromáždění

ČSSR a později rozhlasová stanice Svobodná Evropa.

Monitoring náročné stavební akce provádí firma CCE

Praha ze Skupiny Metrostav ve spolupráci s ČVUT

v Praze a společností ALIMEX.

Nová podzemní chodba musí podejít část historické

budovy NM a překonat dopravně vytíženou Vinohradskou třídu s množstvím inženýrských sítí. Povede také

blízko tunelů a stanic metra linek C a A v horninovém

prostředí s velmi složitými geologickými podmínkami. To

vše dohromady bude klást enormní nároky na provádění

stavebních prací a technologie jednotlivých činností nesmí v žádném případě ohrozit stabilitu dotčených objektů.

Realizační tým proto věnuje velkou pozornost systematickému sledování důsledků své činnosti.

Monitoring stavby proběhne ve dvou fázích. V první budou technici klasickými geodetickými metodami

a s pomocí elektronických dvouosých inklinometrů sledovat neměnnost prostorové polohy objektů. Ve druhé fázi

proběhne měření vibrací a otřesů pomocí elektronických

akcelerometrů. Veškerá kontinuálně pořízená data budou

prostřednictvím Wi-Fi sítě přenášena do centrálního počítače a vyhodnocována pomocí speciálně vyvinutého

SW. Výslednou informaci budou mít vybraní pracovníci

k dispozici na internetu, popřípadě na mobilním telefonu.

Velkou pozornost stavbaři musí věnovat 130 let staré

kostře plejtváka myšoka – unikátnímu exponátu, který

kvůli věku, ale hlavně délce 22,5 m a váze přes čtyři tuny

nemohl historickou budovu opustit a zůstal zavěšený

pod stropem velkého sálu savců. Společnost CCE Praha

kostru plejtváka nasnímala z pěti míst pomocí jednoho

z nejmodernějších skenerů na světě a vytvořila přesný 3D

model (obr.), který bude sloužit ke kontrole polohy kostí

velryby a také k vyprojektování speciální klimatizované

schrány na jejich ochranu po dobu rekonstrukce. Vliv

stavby na kostru bude navíc monitorovat akcelerometr

osazený na nosné konstrukci schrány.

Navržený monitorovací systém rekonstrukce NM využívá nejmodernější elektronické metody pořizování dat

a ve spojení se speciálně vyvinutým softwarem tvoří

unikátní technologii, která v takovéto komplexnosti nebyla

dosud v České republice použita.

Ing. Jaroslav Pohan, model CCE Praha

Plejtvák myšok je po plejtvákovi obrovském druhý

největší žijící tvor na světě. Dosahuje délky téměř 27 m

a hmotnosti až 75 tun. Kostra v Národním muzeu patřila

nadprůměrně velké samici, kterou rozbouřené moře

vyvrhlo v listopadu 1885 na pobřeží ostrova Lyngoy

poblíž Bergenu v jižním Norsku. Pro NM kostru zakoupil

za 2500 zlatých Antonín Frič, jenž na ni s bratrem

Václavem uspořádal sbírku mezi pražskými měšťany.

Ještě půlstoletí po její instalaci z kostry odkapával tuk.

Velká stavební jáma pro výzkumné středisko

Dceřiná společnost Metrostavu firma BeMo Tunnelling

(BeMo) založila počátkem roku 2014 středisko speciálního zakládání. Jeho zaměstnanci ze začátku působili

nejvíc na projektu lehkého metra v Karlsruhe (fota),

kde se pracovně sblížili s kolegy ze společnosti Zakládání staveb, která rovněž patří do Skupiny Metrostav.

V minulých týdnech podepsali zástupci obou firem

dohodu o dlouhodobé spolupráci na německém trhu.

Firmy už společně uspěly v několika soutěžích na práce speciálního zakládání v Německu, obzvláště pak v Berlíně, kde středisko speciálního zakládání BeMo oficiálně

sídlí. Jednou z takových zakázek je i provedení stavební

jámy pro Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin,

jež zamýšlí v areálu Humboldtovy univerzity v Berlíně

postavit výzkumné středisko molekulárního lékařství.

Firma BeMo zde zahájila práce v únoru 2015. Stavební

jámu s rozlohou 2000 m² musí zajistit v jedné úrovni kotvenými podzemními stěnami a těsnicí deskou zhotovenou

za pomoci tryskové injektáže. A právě výstavbu podzemních stěn BeMo letos na jaře upravilo ve spolupráci

s českými kolegy. Podle jejich návrhu se vedení stavby

rozhodlo provést odvoz výkopu z jámy ne kolovými nakla-

1

dači, ale nákladními vozidly. Bylo tak možné bez velkých

nákladů udržet pracovní plochu upravenou, což usnadnilo

a rovněž bezpečným způsobem urychlilo další práce.

Vzhledem k tomu, že se ve stavební jámě později

vyskytla stará kontaminace ropnými uhlovodíky, musela

v ní po celé léto probíhat výměna kontaminované zeminy

za novou. Provádění těsnicí desky dna jámy za pomoci

tryskové injektáže bylo možné zahájit teprve v polovině

října, a to opět ve spolupráci s kolegy ze Zakládání staveb.

Robert Dostál, foto archiv BeMo

Akciová společnost Zakládání staveb má dlouholetou

tradici a zkušenosti v oboru speciálního zakládání pro

všechny druhy staveb, zabývá se i sanacemi sesuvných

území. V poslední době spolupracuje s Metrostavem

třeba na modernizaci železnice v úseku Plzeň–Rokycany a na výstavbě řady vodních děl. Prosadila se

však i v zahraničí. Nedávno založila stanici a tunel

nového nádraží v polské Lodži a podílela se na založení

přístavních mol trajektového přístavu v Zadaru.

2

Strojař Jiří Ešner nastoupil do Metrostavu ještě při

studiu v roce 2007. O čtyři léta později, když Metrostav

centralizoval správu majetku, přešel z divize 6 do nového střediska střední a drobné mechanizace divize 11

v Horních Počernicích. Dnes jej třetím rokem řídí.

Vaše středisko působí jako interní půjčovna celé společnosti Metrostav. Můžete přiblížit, co nabízíte?

Máme na 2200 strojů, z nichž asi 500 jsme od špičkových

dodavatelů nakoupili v posledních dvou letech. Dodáváme

je na stavby Metrostavu i s kompletním příslušenstvím,

aby mohly začít pracovat ihned po zapojení. Při poruše

garantujeme okamžitou výměnu zapůjčené mechanizace.

Prodáváme a rozvážíme spotřební materiál ke strojům,

například různé kotouče či vrtáky. Doprava je po Praze

a ve Středočeském kraji zdarma, v dalších regionech podle ceníku. Abychom kolegům na stavbách uspořili peníze

i čas, zprovoznili jsme v květnu přehledný elektronický

katalog na adrese mechanizace.metrostav.cz. Je přístupný i z veřejného internetu a také uzpůsobený mobilním telefonům. Obsahuje všechna technická data strojů,

takže si stavbyvedoucí může rychle zjistit například jejich

parametry. Brzy umožní i přímé objednávání.

Chcete středisko posílit. Proč?

Zatím je nás devět a máme tolik práce, že nám nezbývá

čas na plánovaná vylepšení. Musíme pomoci dispečerovi,

který přijímá všechny požadavky, vyřizuje jednoduché

úkoly a ty ostatní předává k řešení třem technikům. Dva

skladníci připravují stroje a starají se o údržbu a opravy.

Také řidič nestíhá. Posílením dispečinku a dopravy bych

chtěl uvolnit ruce technikům, aby jeden z nich mohl jezdit

na stavby nejen tehdy, když pro ně navrhuje potřebné

stroje. Chceme vylepšit komunikaci se stavbyvedoucími

ve všech krajích, abychom znali jejich plány a měli lepší

zpětnou vazbu. Stále se totiž objevují nové materiály a postupy, které vyžadují jiné nebo modernější stroje, a my

chceme půjčovnu přizpůsobit požadavkům Metrostavu

co nejlépe. Proto musíme vědět, co používá a potřebuje.

Půjčovna v Praze se vyplatí i stavbám v krajích?

U krátkodobých výpůjček na pár dní ne. My ale spolupracujeme s vybranými externími půjčovnami, třeba s Boels

či Ramirent, a ty mají pobočky po celé ČR. Uzavřeli jsme

s nimi rámcové smlouvy, které garantují nejen zápůjčku

kvalitního zboží a jeho servis, ale poskytují i právní jistotu

a hlavně nižší ceny díky množstevní slevě. Půjčovné fakturují nám a my jej zdarma přefakturováváme na stavby.

Naše přidaná hodnota je přitom bezplatná. Pokud je zápůjčka nad 15–30 dní, pošleme stavbyvedoucím obratem

po zavolání na call linku naši nabídku včetně cestovného

a ceny nasmlouvaných půjčoven z jejich kraje. Mohou

si tak rychle vybrat a nemusejí ztrácet čas výběrovým

řízením. Při výpůjčce kolem 30 dnů jsme v celé republice

i s dopravou levnější než konkurence, to máme ověřené.

Jak toho dosahujete?

Jako interní půjčovna pracujeme za režii. Nepotřebujeme

právníky, pokladnu a neřešíme vymáhání dluhů. Cenu tvoříme dle nákladů a porovnáváme ji s konkurencí. Už čtvrtý

rok jsme plošně – u asi 80 % strojů – v Česku nejlevnější.

Půjčujete stroje jen na stavby Metrostavu?

Máme smlouvy s několika subdodavateli Metrostavu, externí výpůjčky u nás ale tvoří jen asi 5 %. Půjčujeme však

i firemním zaměstnancům, a to levně a bez složení zálohy.

Nabízíme jim veškerou mechanizaci a navíc i autopříslušenství a zahradní techniku včetně párty stanů.

Máte nebo chystáte nějaké novinky?

Novinkou jsou inspekční kamery, nádrže na pohonné

hmoty s výdejní stanicí a hutnicí desky s ekonomizérem.

V příštím roce chceme nabídku služeb rozšířit o jádrové

vrtání s obsluhou. Obsluhujeme už dnes kvalitní půjčovnu

s dobře nastaveným systémem práce podle našich představ. Jsme funkční tým, který má chuť pomáhat, stavbám

hledat nejvhodnější řešení a Metrostavu šetřit peníze.

Máme rádi nejen stroje, ale i lidi, a to je podmínka dobré

služby i předpoklad jejího stálého zlepšování.

27.11.15 12:48