strana 3

ZPrAVoDAjStVí Z DiViZí

1

ocelové oblouky, kalhoty a nohavice

Výstavba Trojského mostu v Praze si zatím vyžádala

nákup téměř 5000 tun konstrukční oceli. Všechna prošla rukama pracovníků provozu ocelových konstrukcí

z divize 3. Kromě jejího pořízení mají totiž na starosti

výrobu podstatné části mostních konstrukcí, veškerou

jejich dopravu a většinu montáže. Na stavbě mezi

Holešovicemi a Trojou už dnes z oceli stojí pomocná

příhradová konstrukce a všechny čtyři zárodky oblouků

spojené dvěma podélnými táhly. Halu v Horních Počernicích plní části výrobních dílců mostního oblouku (foto č. 1). aby je mohli vyrobit, museli oceláři vymyslet

a zvládnout řadu nových postupů a technologií.

„Pět pomocných pilířů a provizorní příhradový most

patřily mezi standardně vyráběné konstrukce,“ řekl vedoucí střediska výroby Ing. Petr Obitko a dodal: „Zárodek

mostu, který jsme vyráběli pak, nám ale dal zabrat. Vážil

80 tun a byl to nejtěžší kus, který kdy v naší výrobně vznikl. A to v ní máme jen 25tunové jeřáby, které po spřažení

unesou maximálně 50 tun. Prvně jsme se proto museli

naučit s takto nadrozměrným dílem manipulovat. Museli

jsme také vybourat provizorní otvor, abychom zárodek

2

dostali ven z haly. Protože se nevešel do lakovny, získal

protikorozní ochranu pod provizorním přístřeškem.“

Potom divize 3 zárodek bez jeřábu naložila na podvalník a přes noc jej přepravila do Holešovic. V návaznosti

na něj dopravila na stavbu i druhý zárodek, který vyrobili

oceláři ze společnosti MCE Slaný.

Podle původního harmonogramu by divize 3 s ohledem na dříve nasmlouvané zakázky nestihla vyrobit celý

most včas. Část výroby proto převedla na subdodavatele,

hlavní kus práce jí však zůstal. Kromě provizorních konstrukcí vyrobila a smontovala navíc i větší díl obou podélných táhel mostu o celkové hmotnosti 600 tun a všechny

závěsy příčníků. Teď její oceláři pracují na obloukových

částech mostu (foto č. 2), které se na koncích dělí a rozkračují do zárodků. Dílcům, ve kterých k rozdělení dochází, říkají kalhoty a do zárodků z nich dobíhají „nohavice“.

Postup další výstavby mostu je znázorněný ve složce

Reference na webových stránkách www.metrostav.cz.

„Oblouk Trojského mostu vyrábíme z jemnozrnné oceli

jakosti S420 ML, se kterou pracujeme poprvé,“ doplňuje

vedoucí projektu Ing. Jindřich Hátle, MBA. „Plechy, které

pro něj používáme, mají i nezvykle silnou tloušťku – u zárodku dosahovala až 80 mm. Při jeho výrobě jsme si ověřili, že umíme dobře zpracovat a svařit i takto silný a nový

materiál, který vyžaduje jiné technologické postupy, než

jsme dosud používali. Chceme co nejvíc šetřit náklady,

a proto všechny kroky výroby, dopravy i montáže pečlivě

připravujeme a optimalizujeme. Pomáhají nám při tom

i pravidelná jednání se zástupci divizí 4 a 5, s našimi specialisty z centrály i s projektanty. Jsme rádi, že můžeme

rozvíjet nosnou technologii firmy, a pokud se nestane něco nepředvídatelného, práci na Trojském mostě ukončíme

včas a kvalitně ještě v příštím roce,“ uzavřel Ing. Hátle.

rekonstrukce, která vrací čas do 19. století

Neorenesanční budova se zdobenou fasádou a kopulovitou věžičkou vévodí nárožnímu prostoru Štefánikovy

ulice na náměstí legií nedaleko centra Pardubic už více než sto let. Byla postavena podle projektu místního

architekta Jindřicha Fialky v roce 1899 a její osud byl

od začátku spojen se vzděláváním. Původně sloužila

jako c. k. státní průmyslová škola, později její prostory

využívala Vysoká škola chemická, respektive Fakulta

chemicko-technologická univerzity Pardubice.

To vše platilo až do roku 2008, kdy divize 9 Metrostavu dokončila a pardubické univerzitě předala nový objekt

a fakulta se mohla přestěhovat. Její původní sídlo, dnes

chráněná kulturní památka, osiřelo. Ne nadlouho.

Letos v srpnu se v něm objevili opět stavbaři z divize 9,

aby pod vedením Ing. Ivana Millera vrátili této budově její

někdejší neorenesanční vzhled a zahladili všechny vrásky

a změny způsobené zubem času a stoletým provozem.

Čeká je spousta práce. Tato revitalizace obnáší kromě

vlastní rekonstrukce také novou dostavbu a hodně bourání, protože je nutné očistit budovu od různých přístavků. V současné době jsou dokončeny venkovní i vnitřní

demolice a zajištěna ochrana historicky cenných prvků.

Jsou provedeny venkovní sítě a přípojky, končí betonáž

anglických dvorků. Byly zahájeny práce na opravách komínů a krovů a na železobetonové monolitické přístavbě

ve dvorní části, v níž bude výtahový tubus (vizualizace).

„Pracujeme v krásné historické budově, ze které

na člověka dýchá kouzlo doby jejího vzniku,“ řekl Ing. Ivan

Miller. „Je to práce na jedné straně velice zajímavá, ale

na druhé straně přináší i spoustu starostí. Tou největší

je čas, protože na realizaci zakázky máme extrémně krátkou dobu. Proto je teď pro nás jeden z klíčových mezníků odsouhlasení restaurátorského záměru opravy fasád

a zdobných prvků. Také je problematické zajistit včas

všechny předepsané doplňkové průzkumy kvůli ověření

stavu konstrukcí. Riziko možného zpoždění představují

i dodávky některých prvků. Například repliky historických

dlažeb mají dodací lhůtu až šest měsíců. Jako největší

problém se ale ukazuje množství chyb v zadávací dokumentaci a výkazech výměr. Krátce řečeno, věcí, které se

budou muset operativně a urychleně řešit, je více než dost

a vlastními silami můžeme ovlivnit jen některé.“

–rip–, vizualizace archiv stavby

Kolínský obchvat: vánoční dárek pro příští rok?

Počátkem března 2008 zahájilo stavební sdružení pod

vedením společnosti STRaBag výstavbu silničního obchvatu kolem Kolína. Metrostav, konkrétně divize 4, se

na zakázce podílí zhruba ze čtvrtiny. Vlastní obchvat

bude měřit přibližně 8 km a pro Kolín bude představovat něco jako záchranný pás. Stáhne na sebe veškerou

tranzitní automobilovou dopravu a to bude pro místní

obyvatele dar k nezaplacení.

Když byla výstavba obchvatu oficiálně zahájena, termín zprovoznění – prosinec 2010 – se zdál být takřka

na dohled. Pak ale přišly komplikace. Zpomalení výstavby

zahájil doplňkový archeologický průzkum, který přinesl

řadu pozoruhodných nálezů. Odhalil třeba sídliště založené okolo roku 5000 př. n. l. Asi nejvýznamnější a také

nejtajuplnější však byl objev čtyř rondelů z období neolitu.

K čemu sloužily, nikdo přesně neví. Faktem však je, že

jednomu z nich patří primát největšího z 230 těchto dosud

objevených staveb v Evropě.

Podstatně větší zpomalení díla způsobilo vypořádání

majetkoprávních vztahů na dotčeném území. Obchvat

musel být rozdělen na čtyři úseky a pro každý bylo nutné

vystavit samostatné stavební povolení.

Divize 4 má v rámci stavby obchvatu na starosti výstavbu čtyř mostů. Každý z nich se nachází v jiném úseku,

což v praxi znamená čtyři různé termíny zahájení a čtyři

různé termíny dokončení. Mimochodem: stavební povolení na most přes Štítarské údolí (foto č. 1) bylo vydáno jako

poslední v listopadu 2010, tedy asi měsíc před původně

plánovaným termínem dokončení celého obchvatu.

Přitom právě tento most je největší a vzhledem k umístění blízko domů (foto č. 2) i nejsložitější stavbou na celé

zakázce. Tvoří jej spojitá trámová předpjatá konstrukce

1

o devíti polích. Celkem měří 412,8 metru a Štítarské údolí

překračuje až v patnáctimetrové výšce.

„Tato část obchvatu zasahuje do intravilánu města,

což velmi výrazně ovlivňuje výstavbu,“ řekl vedoucí projektu Ing. Radim Čáp. „Nemohli jsme například využít

dočasných záborů určených pro zařízení staveniště a byli

jsme nuceni zvolit jiné, alternativní řešení. Vrásky nám

působily i dodatečné požadavky investora nebo krajské

hygienické stanice na omezení pracovní doby, ale zároveň dodržení původní délky výstavby. Pro urychlení prací

na založení mostu jsme tak museli nasadit více vrtných

souprav. Ty však směly pracovat pouze od 8 do 16 hodin

a pouze v pracovní dny. Následně bylo nutné upravit i postup výstavby spodní stavby. Jako ochranu před hlukovou

zátěží navíc používáme mobilní protihlukové stěny a jejich

dostatečnou účinnost ověřují hygienici měřením hluku.“

Další dvě stavby Metrostavu – most přes Pekelnou

rokli a most přes Polepské údolí – už jsou dokončeny

a čekají na zprovoznění celého obchvatu. K tomu by podle aktualizovaného harmonogramu mělo dojít v prosinci

příštího roku. Poslední most, který ve 3. úseku převádí

přes obchvat železnici, je v provozu již od srpna 2009.

Pozornost stavbařů z divize 4 se proto nyní soustřeďuje na stavbu mostu přes Štítarské údolí, kde je dnes

dokončena betonáž 7 z 9 taktů nosné deskové konstrukce

budované na pevné skruži. Podle předběžných odhadů

by stavba mostu měla být proti určenému prosincovému

termínu zkrácena o 2 až 3 měsíce. Jak podotkl Ing. Radim

Čáp, pokud se společnosti STRABAG podaří vyřešit otázku konsolidace podloží na 4. úseku, dočkají se Kolíňané

otevření celého obchvatu skutečně v prosinci 2012.

–rip–, foto Josef Husák

2

Pražské Vysočany oživí rezidence eliška

Ve Vysočanech nedaleko Harfy začal v září tým divize 3

pod vedením Ing. Kamila Štrobla, Ph.d., stavět nejvyšší bytový dům v Praze (vizualizace). Vyroste během

dvou let na rohu Ocelářské a Freyovy ulice a ponese

poetický název Eliška. Bude mít 3 podzemní a 25 nadzemních podlaží, ale ani přes svou výšku 85 metrů mu

nebudeme moci říkat mrakodrap, protože nepřesáhne

magickou hranici jednoho sta metrů.

Rezidenci Eliška složí dvě části různé výšky, z nichž

jedna bude mít 25 a druhá 21 nadzemních podlaží. Obě

propojí společné vertikální komunikační jádro, které bude

vyšší objekt přesahovat ještě o sedm metrů. Atypické členění stavby zdůrazní i jiný barevný odstín. Objekt s rovnou

střechou bude mít železobetonový stěnový systém založený na pilotách, obvodové stěny bytů budou betonové.

V přízemí budovy se vedle vstupní haly bude nacházet

snack bar se zhruba 60 místy. V dalších podlažích pak

budou umístěny byty a ateliéry. Většinou půjde o malometrážní jednotky s dispozicemi 1+kk až 2+kk. Ve vyšších

patrech však budou i byty 3+kk a do nejvyššího umístil

Ing. arch. Ivan Sládek z Arx Studia dva luxusní byty 4+kk

a 5+kk. Další tři velké byty s terasami budou v nástavbě

na střeše nižší části budovy. Ke všem bytovým jednotkám

budu náležet sklepní kóje situované ve dvou nejnižších

podlažích, kde se budou nacházet i provozní kanceláře.

Do 1. a 2. NP architekti umístili malé fitness centrum.

V podzemních podlažích se počítá se zhruba stovkou

garážových stání, další parkovací místa budou na pozemku u budovy a v jejím okolí. Pro snazší pohyb po budově

bude jejím obyvatelům k dispozici celkem pět výtahů.

V současné době má za sebou tým Ing. Štrobla přípravné práce a hloubí stavební jámu. „Vzhledem k tomu,

že se jedná o nejvyšší bytový dům u nás, budeme muset

logisticky zajistit přesun materiálu do vyšších podlaží,

čerpání betonu, omítek či anhydritových směsí… Musíme

také počítat s náročnějšími povětrnostními podmínkami,

především se silnějším větrem,“ připomněl.

Rezidence Eliška vyroste blízko Rokytky a podél ní vedoucí cyklostezky. Její budoucí obyvatelé tak budou moci

hodnotit i práci našich ocelářů, kteří na cyklostezce vybudovali dvě lávky překlenující ulici Ocelářskou a U Elektry.

Martina Vampulová, vizualizace arx Studio

Nejvyšší dostavěné budovy v čR

Město

1.

Praha

2.

Praha

3.

Most

4.

Praha

5.

Praha

6.

Praha

7.–8. Praha

7.–8. Praha

9.

10.

název

počet nP

City Tower, Pankrác

27

City Empiria, Pankrác

27

budova SHd Komes

23

Hotel Crowne Plaza Prague 16

budova Telefónica O2 CR 18

Corinthia Hotel Prague

24

Hotel Kupa

23

lighthouse Vltava

18

Waterfront Towers

Praha Panorama Hotel Prague

24

liberec Krajský úřad

30

libereckého kraje

výška

109 m

104 m

96 m

88 m

85 m

84 m

80 m

80 m

79 m

78 m

Nejvyšší rozestavěné budovy v čR

1.

2.

3.

Brno

Praha

Brno

aZ Tower (4/2013)

30

Rezidence Eliška (09/2013) 25

Spielberk Tower (12/2011) 21

111 m

85 m

85 m