strana 4

Pánská pasáž

Moderní nákupní pasáž spojující pražský dům č. 23

v ulici Na Příkopě s Ovocným trhem se dnes jmenuje

Pánská a v souladu se svým názvem nabízí luxusní

módu, dárky a služby především pro muže. Vnikla v roce 2011 díky developerské aktivitě Metrostavu a její

podstatná část patří do majetku jeho nemovitostního

uzavřeného investičního fondu.

Poprvé byl průchod mezi domy obchodně využit už

kolem roku 1870, kdy v něm vznikla vůbec první pražská

pasáž zvaná Malý bazar. Po zhruba 50 letech si v ní založil

svoji živnost se sportovním a vojenským vybavením Emmerich Rath, jehož jméno pasáž doprovázelo až do sedmdesátých let minulého století, kdy průchod zničila stavba

metra. Byl opraven až v roce 1996 a o pět let později se

z obnovené Rathovy pasáže stala pasáž Pánská – po zajímavých úpravách podle návrhu architekta Martina Němce

ze společnosti A.D.N.S.

Velké prosklené stěny mezi prodejnami byly v pasáži

vloni nově polepeny speciálními fóliemi – zkušenosti

z provozu obchodů totiž ukázaly, že nároční zákazníci

dávají přednost soukromí před stavem, kdy si připadali

jako ve výkladní skříni či v akváriu. Součástí redesignu

byla i změna vchodů, aby byla Pánská pasáž lépe viditelná

z ulice Na Příkopě a z Ovocného trhu.

Mezi další novinky Pánské pasáže patřila vloni i přeměna WineFoodMarketu na steak, grill a sushi restaurant

Kobe a otevření obchodu s ručně vyráběnou obuví anglické značky Loake. Více informací najdete na internetových

stránkách www.panskapasaz.cz.

inForMAce / AKtuAlitY / zAjíMAvosti

oHlÉDnutí MetrostAvu zA roKeM 2013

Generální dohoda Skupiny Metrostav

V roce 2013 dokončili pracovníci Metrostavu práce na více než 150 větších projektech, z nichž téměř stovku představovaly stavby s cenou nad 30 milionů korun. Pro vlastní činnost společnosti bylo určitě nejdůležitější dokončení administrativního centra Palmovka Park II, do kterého se na přelomu roku přestěhovali zaměstnanci centrály a vedení divizí.

Žižkovský i Karlínský

už šedesát let mohou chodci procházet více než 300 m

dlouhým tunelem pod pražským vrchem Vítkovem.

Obyvatelé z okolí Thámovy ulice, kde je jeden z jeho

vstupů, mu říkají Karlínský. Patrioti kolem Tachovského náměstí, kde je druhý, s nimi nesouhlasí a pojmenovali jej Žižkovský. Ať tak či tak, zahrnuje nejen zkratku

pro pěší a cyklisty, ale i navazující podzemní kryt.

Prameny uvádějí, že tunel byl postaven nejen proto,

aby lidé nemuseli přes kopec mezi Žižkovem a Karlínem

chodit půlhodiny pěšky či stejnou dobu jet tramvají. Vznikl

především proto, aby mohl sloužit jako protiatomový kryt.

Od jeho otevření 21. 12. 1953 však navíc zkrátil pěší cestu

z jedné strany kopce na druhou na pouhé čtyři minuty.

Projekt dokonce počítal s tím, že by obě strany tunelu

uzavřela neprodyšná vrata, a vznikl by tak celistvý prostor,

kam by se v případě potřeby mohlo ukrýt na 1250 obyvatel

Prahy 3, Prahy 8 a zaměstnanců zdejších továren. Po levé

straně směrem od Karlína se v tunelu dodnes zachovalo

několik dveří, které ukrývají prostory pro plánované odkladiště zemřelých, vpravo pak jsou chodby pro „živé“ –

vstup do bunkru, za nímž jsou silné, dobře zabezpečené

kovové dveře. Celý podzemní objekt lze rozdělit na dva nezávislé kryty se stabilní teplotou kolem 15 ºC. Mají vlastní

zásobárnu vody, vyřešený přívod nezávadného vzduchu,

izolace i napájení elektřinou – vše by mělo vydržet v provozu po dobu 72 hodin. Kryt nebyl nikdy využitý, dodnes

je však udržovaný a připravený pro případ potřeby.

Tunel sám je 303 m dlouhý, 4,4 až 4,8 m široký a jeho

trasu lomí levotočivá a pravotočivá zatáčka. Výška vykachlíkovaného tubusu (foto) dosahuje 3,40 m, nadloží

je až 30metrové. Převýšení portálů s rozdílem 28,89 m

znamená, že průměrné stoupání pěší i cyklistické stezky

z Karlína na Žižkov přesahuje 8 %. Tunel měl být původně

doplněn ještě větví pro silniční vozidla, která měla v Karlíně ústit do Šaldovy ulice, ta ale nebyla nikdy dokončena.

V jeho blízkosti však nedávno vznikly železniční tunely

Nového spojení, které od vítkovské zkratky dělí místy

jen 6 metrů horniny. Podzemní dílo si mohou vychutnat

i sportovci – atletický klub SK Jeseniova v něm každoročně pořádá v neděli ve druhé polovině dubna tradiční Běh

tunelem. Letošní termín najdete na www.behtunelem.cz.

slouPeK oDBorŮ

Dobrý stavbař nerozlišuje velké a malé zakázky – každá z nich je důležitá. Přesto byla některá díla pro divize zajímavější

než jiná. Pro osmičku byla jistě významná výstavba hlavního výrobního bloku pro Elektrárnu Počerady a u divize 3 se

k takovým projektům zase řadila novostavba administrativního objektu pro firmu Johnson Controls v České Lípě.

V průběhu října a listopadu minulého roku se uskutečnilo vyjednávání týkající se generální dohody

Skupiny Metrostav na další období. Proces završilo

její projednání a schválení ve vrcholných orgánech

obou smluvních stran – v Koordinačním odborovém

orgánu a ve vedení Skupiny Metrostav. Oficiální

podpis dokumentu se uskutečnil 20. prosince 2013.

První generální dohodu partneři uzavřeli v roce 2009,

aby podpořili podnikatelskou strategii, konkurenceschopnost a sociální smír v rámci Skupiny, a až

dosud neprošla úpravami.

Nová generální dohoda doznala oproti předchozímu

období několika změn, z nichž ta nejzásadnější je, že

otevírá prostor také pro vydávání vnitřních předpisů

ve společnostech Skupiny, ve kterých nepůsobí odborová organizace. To se promítá i do příloh generální dohody, kde je vedle vzorové kolektivní smlouvy

také vzorový vnitřní přepis.

I přes ne příliš dobré vyhlídky v odvětví stavební

výroby a zakázkové naplněnosti pro rok 2014 se

v generální dohodě podařilo dojednat zaměstnanecké

nároky odpovídající dosavadnímu rámci kolektivních

smluv včetně finančního plnění v jednotlivých ustanoveních. Výjimku tvoří pouze podpora regenerace

zaměstnanců, tedy poskytování poukázek na zdravotní, rekondiční a rekreační služby. Pro rok 2014 byla

jejich hodnota stanovena v rozpětí od dvou do šesti

tisíc korun, čímž se horní hranice oproti roku 2013

snížila o dva tisíce korun.

Podpisem generální dohody byl vytvořen prostor

pro vyjednávání podnikových kolektivních smluv

v jednotlivých společnostech Skupiny, respektive vydání jejich vnitřních předpisů. Ve firmách, kde působí

Základní organizace Odborového svazu Stavba Metrostav, bylo toto vyjednávání zahájeno bezprostředně

po podpisu generální dohody, čímž byl dán předpoklad pro uzavření a podepsání kolektivní smlouvy

na rok 2014 pro společnosti Metrostav a Metrostav

Facility nejpozději do konce letošního ledna.

vzdělávání v novém

Divize 3 je stejně jako celý Metrostav univerzální stavební jednotkou. K jejím úspěšně dokončeným zakázkám proto

patřily také bytové domy v Malešicích. Divize 1 navázala na své úspěchy v severomoravském regionu a v extrémně

krátkém termínu vystavěla v Olomouci multifunkční nákupní Galerii Šantovka, kterou oceňují obyvatelé i architekti.

Od 22. ledna 2014 se v přízemí objektu Palmovka

Park II otevřou prostory Centra vzdělávání Skupiny Metrostav. Na novou adresu se přestěhují nejen zaměstnanci útvaru kvalifikačního rozvoje z úseku personálního ředitele Metrostavu, kteří dosud sídlili v ulici Na

Žertvách, ale také vzdělávací akce, které tento útvar

pro pracovníky Skupiny Metrostav zajišťuje.

Metrostav i jeho dceřiné společnosti získají v novém

centru moderně vybavené místo nejen pro přípravu a realizaci vzdělávacích aktivit, ale i pro vzájemné setkávání

a výměnu zkušeností. Možnost variabilního uspořádání

Centra vzdělávání totiž kromě zatraktivnění školicích

projektů poskytne i příležitost využít prostory také pro

jiné společné aktivity firem Skupiny Metrostav.

Aktuální nabídku kurzů útvaru vzdělávání naleznete

i s dalšími užitečnými informacemi na intranetovém portálu personálního ředitele. Těšíme se na setkání v novém

společném Centru vzdělávání v Palmovka Parku II.

Pro potřebu druhých

Mezi díla, která vloni prověřila schopnosti divize 1, patřila i stavba obřího Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Divize 9,

která se nejvíc specializuje na přestavby historických objektů, se v roce 2013 vrátila do Kutné Hory, aby se tu nedaleko

chrámu sv. Barbory podepsala také pod rekonstrukcí zahrad bývalé jezuitské koleje, v níž pracovala už před pár lety.

Při stěhování do Palmovka Parku II a předvánočním

úklidu odhalily kuchyňské skříňky v jednotlivých divizích

i úsecích centrály velké množství nadbytečných hrnků,

talířů, sklenek i příborů. Nádobí shromáždil útvar vztahů

k veřejnosti a dobrovolníci je 16. prosince třemi plně naloženými auty převezli a předali k dalšímu využití klientům

Azylového domu svaté Terezie v Karlíně (foto).

K Metrostavu neodmyslitelně patří i dopravní stavby. Divize 4 se specializuje zejména na ty silniční. Pro bezpečnější

jízdu motoristů třeba nedávno v jižních Čechách dokončila most přes rybník Koberný na novém úseku dálnice D3. Divize 5 zase úspěšně předala další podzemní stavbu – traťové tunely pro helsinské metro. Více na www.metrostav.cz.

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav, člen DDM Group / Pověřená šéfredaktorka Ing. Lenka Svobodová / Všechny neoznačené materiály připravili Lenka Svobodová, foto Josef Husák / Adresa redakce

Koželužská 4, 180 00 Praha 8-Libeň, tel.: 266 709 415; www.metrostav.cz; www.facebook.com/Metrostav / Číslo 1/2014 vyšlo 17. 1. 2014 (2/2014 vyjde 3. 2. 2014) / Složení redakční rady Ing. F. Polák (předseda), Ing. J. Pavlíček (místopředseda),

Ing. J. Kavan, P. Meyer, Ing. J. Neklanová, Ing. L. Profota, Ing. L. Svobodová, Ing. J. Šob, Ing. L. Weinfurtová a Ing. M. Zrcková / Design Tomáš Machek, Side2 s.r.o., Trojická 20, 128 00 Praha 2 / Výroba Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou

37, Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, fax: 244 023 333 / Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., odštěpný závod Praha, č. j. nov 6051/96 ze dne 3. 4. 1996 / Podávání novinových zásilek bylo povoleno s.p. OZSeČ Ústí nad

Labem dne 21. 1. 1998, j. zn. P-649/98 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736 / Toto periodikum slouží jen a výhradně pro obchodní propagaci firmy Metrostav a.s. a je veřejně neprodejné.

Metrostav_01_2014.indd 4

15.1.14 12:16