strana 4

BIM projekty I

Poslední roky se v souvislosti s projektováním staveb

stále častěji objevuje výraz BIM. Tato zkratka je akronymem anglického výrazu Building Information Modelling anebo Building Information Management a označuje informační model stavebního projektu. Představí

jej série článků, která právě začíná.

BIM umožňuje nejen projektování stavby ve 3D modelu, ale jeho propojení s dalšími potřebnými údaji,

například o časovém postupu realizace (označení 4D),

s financemi stavby (5D) a také s informacemi potřebnými

pro provoz a řízení stavby či facility management. Tyto

údaje jsou tak přístupné účastníkům projektu a umožňují

velmi efektivní přípravu a řízení projektu a jeho změn.

Nejde tedy o změnu softwaru, ale o propojenou soustavu, prostředí, které umožňuje pracovat s velkým množstvím nesourodých informací doplňujících během stavby

původní podklady. Lze v něm zpracovávat změny a model

rozvíjet o údaje zabudovaných zařízení. Data nezastarávají

a na konci stavby jsou připraveny podklady pro dokumentaci skutečného provedení. Prostředí BIM tedy umožňuje

ukládání, sdílení a práci se všemi podklady stavby v reálném čase. V jediném propojeném modelu slouží jak

k projektování a koordinaci všech částí projektu v reálném

čase, tak k efektivní realizaci a především k velmi racionálnímu provozování stavby. Dosažitelnost a pohotovost

informací pro použití přináší významné úspory v provozu.

BIM a novela zákona o veřejných zakázkách

Racionalita, kterou přináší využívání BIM prostředí během životního cyklu stavby, především při provozu, je

důvodem, proč je systém významně využíván v Severní

Americe, jihovýchodní Asii (jedním ze států nejvíce využívajícím BIM je Singapur), Skandinávii a ve Velké Británii.

Úspory provozních i pořizovacích nákladů jsou důvodem,

proč evropská směrnice 2014/24/EU požaduje zavedení

a užívání BIM v národních předpisech a žádá využití BIM

při zadávání veřejných zakázek již od roku 2018.

Česká republika na tento požadavek reaguje novelou

zákona o veřejných zakázkách zpracovávanou Ministerstvem pro místní rozvoj. Novela upravuje podmínky pro

sestavení a podání nabídek tak, aby umožnily uplatnit

závazný požadavek na využití zvláštních elektronických

formátů, tj. BIM prostředí. Proto se schopnost dodavatele

pracovat v BIM prostředí zahájením roku 2016 stává významnou konkurenční výhodou a po roce 2018 nutností.

V návaznosti na tyto změny v legislativě se mění také technické normy. Pro BIM prostředí je už řada z nich

v platnosti. Další množství změn i zcela nových norem

přinese nadcházející období. Platnost novely zákona

o veřejných zakázkách bude znamenat široké dopady

směrnice EU do každodenní praxe. (Pokračování příště.)

INFORMACE / AKTUALITY / ZAJÍMAVOSTI

Pozitivní signály

NAŠE FOTOREPORTÁŽ

Evidenční stav personálu Skupiny Metrostav signalizuje počínající růst stavebnictví – postupně se zvyšuje

a nedávno přesáhl hranici 5000 zaměstnanců.

Oproti roku 2014 se celkový počet zaměstnanců

Skupiny Metrostav zvýšil o 142 osob, z toho o 116 dělníků, a k 31. prosinci 2015 překročil o šest osob hranici

pěti tisíc. Z nich je 165 osob zaměstnáno prostřednictvím

zahraničních organizačních složek Metrostavu v Polsku,

na Slovensku a v Bělorusku nebo u Subterry na Slovensku, v Srbsku, Maďarsku, Německu či v Chorvatsku.

Přestože k růstu personálu nejvýrazněji přispěla společnost BeMo Tunnelling, která vloni posílila o 76 nových

pracovníků, můžeme konstatovat, že i v ostatních firmách

Skupiny se v uplynulém roce trend poklesu počtu zaměstnanců zastavil. Jenom v Metrostavu a jeho organizačních

složkách došlo oproti roku 2014 k nárůstu o více než

60 zaměstnanců.

Aktuální poptávka na doplnění stavu personálu firem Skupiny Metrostav z trhu práce představuje zhruba

60 pracovních míst a je umístěna také na webových stránkách www.metrostav.cz.

Tvýma očima 2015

1

Metrostav se opět stal partnerem fotografické soutěže

Tvýma očima, kterou vloni už poosmé uspořádala Fakulta stavební ČVUT v Praze.

Soutěž středoškoláků a studentů i zaměstnanců stavební fakulty byla letos poprvé – na popud Metrostavu

– otevřena i vysokoškolákům, kteří vyjeli studovat do

zahraničí. Tématy klání byly Horizontály a vertikály života, Stavba pro 21. století a Pohled z cesty. Vyhodnocení

nejlepších autorů a otevření výstavy jejich děl proběhlo

22. ledna v rámci dne otevřených dveří stavební fakulty.

2

4

3

5

Ing. Jaroslav Synek, vedoucí ÚTM ÚVTŘ

Mobilně a flexibilně

Půjčovna mechanizace divize 11 rozšířila nabídku

o dva mobilní osvětlovací stožáry QLB 02.

Stožár (foto) představuje flexibilní osvětlovací řešení

umožňující snadné připojení k libovolnému zdroji energie,

včetně pomocných, či přímo do sítě. Jednotlivé lampy lze

na sedmimetrovém výsuvném stožáru ručně nastavit pro

osvětlení pouze v místě potřeby. Čtyři 400W halogenidové

světlomety osvětlí bezpečně prostor až 2000 m².

6

Domy nad Strahovským tunelem v Praze se připravují na kolaudaci

Pomoc na cestě

V Centru vzdělávání Skupiny Metrostav se 26. ledna

sešli zástupci firem Skupiny s představiteli organizací,

které pomáhají zdravotně znevýhodněným spoluobčanům nacházet odpovídající pracovní uplatnění.

Při setkání, kterého se zúčastnili zejména zaměstnanci

odpovědní za pracovněprávní oblast (foto), zazněla jak

odborná doporučení pro oblast zaměstnávání osob se

zdravotním postižením, tak příběhy těch, kterým se nové

zařazení či návrat do sociálního prostředí úspěšně podařil

– za přispění zástupců pomáhajících organizací i kolegů

z konkrétních pracovišť.

Některé účastníky besedy překvapila informace, že

zdravotní handicap má každý desátý občan České republiky. Podle zákona se nazývají osobami se zdravotním

postižením, neschází jim ale ani odborná kvalifikace ani

chuť do práce. Metrostav v současnosti zaměstnává

42 takových kolegů. Jeho nové sídlo v Praze i některé

další budovy sloužící pro oblastní zastoupení jsou už ale

delší dobu bezbariérově přístupné a umožňují zapojení

i dalších handicapovaných spoluobčanů do jeho týmů.

Chceme jim podat ruku ke spolupráci a využít všech

možností, které naše podmínky nabízejí. Další informace

z této oblasti je možné získat u personálních manažerů

divizí a na intranetu na adrese http://skupina/ukr/ – v záložce Vzdělávání OZP.

Heřman Volf ze spolku Cesta za snem a Alena Jančíková z České asociace paraplegiků představili při lednovém setkání také další zajímavé aktivity, kterými se snaží

všechny lidi motivovat k aktivnímu a plnohodnotnému životu a umožňují jim navazovat nová přátelství. Metrostav

jako společensky odpovědná firma se chce také do těchto

akcí zapojit víc než dříve. I proto se mimo jiné stal generálním partnerem Handy cyklo maratonu, jak informovalo

předchozí číslo firemních novin.

Zdeněk Kostříž, foto Cesta za snem

Dalším bytovým projektem, který Metrostav končí, je Rezidence Sacre Coeur II, o jejíž technicky náročné stavbě

jsme informovali několikrát. Tým divize 9 ji zahájil pod vedením Jana Kučery, dnes projekt řídí Ing. Filip Křesťan.

Kvůli překonání Strahovského tunelu je většina objektu nesena mohutnými ocelovými mosty, které jsou přiznané

za prosklenou částí fasády (foto č. 1). Ve vnitrobloku stavbaři provedli nosné konstrukce zastřešující parking

a zahájili pokládku instalací (foto č. 2). Dokončili atriové fasády (foto č. 3) a finalizují práce na uličních pláštích,

kde by k datu vydání těchto novin měla být odstraněna i poslední lešenářská konstrukce. Ve spodních částech obou

bytových křídel kryjí masivní ocelové nosníky sádrokartonové desky (foto č. 4). Práce v interiérech omítkáři téměř

dokončili, finišuje i lití podlah, zámečníci chystají kompletace svých výrobků. Hotová kotelna temperuje celý objekt,

což umožnilo zahájit pokládky dlažeb i obkladů. Napilno mají malíři i pracovníci všech profesí TZB (foto č. 5).

Stavbyvedoucí Ing. Lukáš Březina, který práce řídí na místě, popis uzavírá: „Stavební ruch vrcholí, protože se blíží

kolaudace. První, která zahrne obálku objektu (foto č. 6), přilehlé komunikace a tři bytové sekce, je plánovaná na

začátek března. Druhá, kdy hodláme kolaudovat zbylou část objektu, by měla proběhnout závěrem dubna.“

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav / Pověřená šéfredaktorka Ing. Lenka Svobodová / Adresa redakce Koželužská 4, 180 00 Praha 8-Libeň, tel.: 266 019 241; www.metrostav.cz; www.facebook.com/Metrostav

/ Číslo 3/2016 vyšlo 22. 2. 2016 (4/2016 vyjde 9. 3. 2016) / Složení redakční rady Ing. J. Pavlíček (předseda), Ing. V. Kostiha (místopředseda), Ing. J. Kavan, P. Meyer, Ing. J. Neklanová, Ing. L. Profota, Ing. L. Svobodová, Ing. J. Šob,

Ing. L. Weinfurtová a Ing. M. Zrcková / Neoznačené materiály připravili Ing. L. Svobodová, foto archiv Metrostavu / Design Tomáš Machek, Side2 s.r.o., Trojická 20, 128 00 Praha 2 / Výroba Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37,

171 00 Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, fax: 244 023 333 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736 / Tento tisk slouží pouze a výhradně pro obchodní propagaci firmy Metrostav a.s. a je veřejně neprodejný.

Metrostav_03_2016.indd 4

18.02.16 10:40