strana 2

Obrazem na Vítkově

Divize 1 a 3 v loňském roce zahájily rekonstrukci a přestavbu Armádního muzea Žižkov. Proběhly především

bourací práce a nyní je poslední šance zhlédnout prostory objektu tak, jak nejsou běžně k vidění.

Komplex historických budov prochází obnovou, na je‑

jímž konci by mělo dojít k rozšíření výstavní plochy mu‑

zea. Proběhly už například demontáže dřevěných prvků

včetně podlah a jejich odvoz k repasování, dále vybourání

hrubých podlah prakticky v celém objektu, odstrojení

a vybourání podstropních konstrukcí a dělníci provádějí

výkop jámy pro nově vzniklé podlaží v atriu (foto č. 1).

V prostoru pro dočasné expozice (foto č. 2) probíhají

sanace nosných průvlaků uhlíkovými lamelami. V míst‑

nosti určené pro expozice první světové války (foto č. 3)

vzhledem k náchylnosti exponátů bude zevnitř část oken

zaslepena a budou tvořit pouze vizuální dojem ze strany

fasády. V hlavním schodišťovém prostoru (foto č. 4)

proběhlo zakrytí a ochrana proti poškození mramorové

podlahy a obkladu. V budoucnu návštěvníci v navazují‑

cím velkém sále najdou expozici: Od úsvitu českých dějin

do roku 1748. „K nejzajímavějším patří bývalý prostor ar‑

chivu Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) (foto

č. 5), který bude sloužit jako expozice druhé světové války.

Točitá schodiště mají být zachována v původním prove‑

dení. Stavebně zde proběhlo vybourání podlahy a odvozy

sutě. Pracovně jsme od zaměstnanců VHÚ převzali název

pro tento prostor ‚bazén‘,“ popisuje Ing. Martin Koch, jenž

vede tým divizí 1 a 3. Po vydání revize projektu budou

stavbaři pokračovat v sanacích narušených konstrukcí.

-red-, foto archiv Metrostavu

1

2

PTÁME SE

Ing. Martina Plcha,

ředitele divize 3

Skupina Metrostav a vlastní zdroje kameniva

V oboru Výstavba a opravy pozemních komunikací je

konkurenční výhodou každého zhotovitele, když má

přístup k vlastním zdrojům drceného kameniva, betonu

a asfaltových směsí. Nemusí totiž tyto základní stavební hmoty nakupovat od konkurenčních společností.

Je dobře, že se Skupina Metrostav rozhodla do vlastní

„asfalteřiny“ a „lomařiny“ vstoupit.

Metrostav do nedávné doby takovými zdroji dispo‑

noval jen částečně (například betonárny TBG Metrostav

v Praze) nebo vůbec. Aby se Metrostav této nevýhody

postupně zbavil, od roku 2012 systematicky pořizuje

podíly ve společnostech provozujících obalovny a kame‑

nolomy na území České a Slovenské republiky. Pokud se

zaměříme na oblast kamenolomů, pak budeme hovořit

o společnostech BES a PK Metrostav, jejichž prostřed‑

nictvím Skupina disponuje celkem osmi v současnosti

využívanými zdroji kameniva.

Ložiska Mladovice a Štileček

Společnost BES má nyní dobrý technický i technologický

potenciál v oboru výstavby a oprav pozemních komunika‑

cí. Vlastní betonárku Votice, moderní výrobny asfaltových

směsí Chotýšany a Líchovy. Obě tyto obalovny jsou zá‑

sobovány drceným kamenivem z vlastních kamenolomů

Mladovice (foto) a Štileček. Jde o dobývací prostory, které

jsou položeny na ložiskách kvalitního stavebního kamene.

Těženou horninou je rula a rohovec.

Oba lomy jsou etážové, těžba probíhá pomocí vrtacích

a trhacích prací. Rubanina je nakládána bagry a dopravo‑

vána dampry na úpravnu. Zásoby vydrží po desítky let,

i v případě, že se těžba významně navýší.

Kamenolomy na Slovensku

Společnost PK Metrostav aktivně provozuje na území

Slovenska 6 kamenolomů. Největší produkci v uplynulém

roce zaznamenal lom Tunežice (Trenčínský kraj), kde se

těží vápenec – grestenit využívaný v loňském roce zejmé‑

na jako kamenivo pro železniční stavby. Lomy Bulhary,

Stožok (Banskobystrický kraj) a Ruskov (Košický kraj)

jsou zdrojem kameniva pro silniční stavby. V lomu Ru‑

žomberok (Žilinský kraj) se těží dolomit, který je vhodným

kamenivem pro betonárny a obalovny.

Na závěr zmiňme ještě lom Bystrička (Žilinský kraj),

ve kterém se vyrábí pouze tříděný a netříděný lomový

kámen, horninou je zde granodiorit.

V současnosti jsou postupně modernizována strojní

vybavení technologických linek v jednotlivých kamenolo‑

mech stejně jako těžební a nakládací technika.

Ing. Stanislav Kotrčka, foto archiv BES

Lomy Metrostavu v číslech

Skupina Metrostav v České republice a na Sloven‑

sku aktivně provozuje osm lomů a v souhrnu disponuje

zhruba 180 hektary dobývacích prostorů.

Tyto lomy mají dohromady značnou kapacitu –

80 milionů tun zásob stavebního kamene.

Objem kamene povoleného k těžbě je pak 25 mi‑

lionů tun, což pro Skupinu představuje spolehlivou

zásobu surovin na více než 15 let.

Produkce stavebního kamene za celý uplynulý rok

2018 činila v souhrnu 1,4 milionu tun.

Devadesát let osobnosti Ing. Karla Matznera

3

4

5

Metrostav_04_2019.indd 2

Každému z nás ubíhá život stejným tempem. Ovšem

kolik let nám bude dopřáno prožít, to už je jiná otázka.

Z tohoto pohledu můžeme blahopřát osobnosti Metrostavu Ing. Karlovi Matznerovi (na snímku vlevo),

který se 16. března 2019 dožije 90 let v dobré fyzické

i psychické kondici. Je to velký dar, který si možná sám

sobě nadělil celoživotním aktivním sportováním.

Rodák z Českých Budějovic k obdivuhodné profesní

dráze vyrazil v roce 1953 po absolvování hydrotechnic‑

kého oboru na Fakultě inženýrského stavitelství Českého

vysokého učení technického v Praze. Nastoupil k podni‑

ku Vodní stavby a podílel se na stavbách přehrad Lipno

(jako hlavní stavbyvedoucí podzemní hydroelektrárny)

a na vodních dílech Nechranice, Želivka I a Vrchlice jako

hlavní inženýr stavební správy 2 Vodních staveb. Jmeno‑

vané stavby dovedl do provozu a do konečné kolaudace.

Následovalo 25 let práce v podniku Metrostav ve funk‑

ci vedoucího odboru realizace metra, později pak zastával

funkci technického asistenta generálního ředitele pod‑

niku. Mimo jiné prováděl přípravu staveb v Alžíru, kde

střídavě pracoval celkem devět měsíců. K realizaci staveb

nedošlo pro začínající nejistou situaci v arabském světě.

Mimořádné sportovní výkony

Ing. Karel Matzner je také dlouholetým členem České tu‑

nelářské asociace ITA-AITES a v letech 1996 až 2004 byl

jejím generálním sekretářem a šéfredaktorem časopisu

TUNEL. Mnoho pro asociaci vykonal a můžeme konsta‑

tovat, že byl oprávněně jmenován jejím čestným členem.

Má za sebou i širokou publikační činnost s problematikou

podzemních staveb. Navíc od roku 1990 po dobu 14 let

vykonával funkci prezidenta Senior klubu Metrostavu.

Zcela mimořádným rysem Ing. Karla Matznera byla

a je nejen jeho láska ke sportu, ale především aktiv‑

ní sportovní život. Téměř 20 let byl místopředsedou

a předsedou TJ Vodní stavby. Coby atlet – veterán se stal

v příslušných věkových kategoriích několikrát mistrem

světa, Evropy, ale také mistrem Jižní Ameriky i Tchaj-wa‑

nu v různých běžeckých disciplínách. Vykonával funkci

předsedy Sdružení veteránů Českého atletického svazu,

dodnes je jeho čestným předsedou. Po několik funkčních

období byl i členem představenstva Evropské a Světové

atletické veteránské asociace, kde získal Honorary Bronz

Pin za zásluhy o rozvoj veteránského sportu ve světě.

Je obdivuhodné, kolik závodů Ing. Karel Matzner

absolvoval. Jen namátkou: 41krát Velkou kunratickou,

32krát Běchovice, 37 půlmaratonů a 15 maratonů. Na ly‑

žích se pak 28krát účastnil Jizerské padesátky a 22krát

zdolal 70 km závod Krkonošská sedmdesátka.

Karle, za všechny Tvé přátele a kolegy z Metrostavu Ti

přejeme do dalších let dobré zdraví a neutuchající vitalitu.

Ing. Ivan Hrdina, foto archiv Metrostavu

Po zkušenostech se stavbami v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech nastoupil Ing. Plch v roce 1994 do Metrostavu. V pozici vedoucího projektu

řídil sedm velkých staveb, poté se stal obchodním

náměstkem a od ledna 2009 je ředitelem divize 3, která se specializuje na pozemní stavitelství a zejména

na generální dodávky velkých komerčních staveb pro

soukromé i zahraniční investory.

Jak se vaší divizi daří v posledních letech?

Trh procházel lepšími i horšími časy. My jsme to v divizi

kopírovali. Ředitelem divize jsem se stal v období relativní

krize. Roky 2009 a 2010 byly velmi slabé, v podstatě se

přestalo stavět. Jestliže v letech krize jsme měli obraty

nízké, nyní jsou někde kolem tří miliard korun. I personál‑

ně jsme posílili, byť pracovní síly se dnes získávají obtížně.

Co růstu napomohlo?

Postupem času jsme si našli klíčové zákazníky, se který‑

mi je dobrá spolupráce. Je důležité s investory nastavit

takový vztah, aby byli spokojení a abychom dosáhli při‑

jatelných výsledků. Divizi 3 se tedy daří dobře. Ale setká‑

vám se i s názory, že boom opět ochládá a že se přestává

stavět. Mně ovšem připadá, že někteří lidé mají tendenci

si to vsugerovat a už předem strašit.

Nastala u divize nějaká změna v její orientaci?

Jedna relativně podstatná změna nastala v době, když

končila divize 7. Tehdy se k nám přesunul Provoz oce‑

lových konstrukcí. Připravují odlišné druhy projektů než

my „čistí pozemáci“ a z velké části se orientují na zakázky

v energetice a v průmyslu. O to je to teď pestřejší.

Jaké projekty bychom mohli připomenout?

Běžel významný projekt pro naše developery Palmovka

Open Park. Přestože jsme tam měli trable se subdoda‑

vateli, tak výsledek není vůbec špatný – stavba zvítězila

v soutěži Nejlepší z realit – Best of Realty. Bavila nás také

rekonstrukce zastřešení hlavního nádraží v Praze a i to by‑

lo oceněno. Přes velké trable při stavbě můžeme být pyšní

na rekonstrukci Elektrárny Prunéřov. Úspěchů by se za ta

léta našla řada a nerad bych nějaké projekty opomenul.

Za zmínku jistě stojí Laserové centrum Dolní Břežany, by‑

tový výškový dům Eliška, výstavba urgentního příjmu FN

Pasteura v Košicích, naše běloruské projekty Ščitomiriči

a Kozlovič, nákupní centra Galerie Harfa a IGY, haly Lego

Kladno a AB Quadrio na Praze 1.

Která stavba vám přirostla k srdci?

Projekt Nile House v Pobřežní ulici v Praze. Byla to po‑

slední zakázka, kterou jsem začínal jako vedoucí projektu,

než jsem se stal obchodním náměstkem na divizi 3. Tehdy

stavbu dokončoval Ing. Karel Volf, který je nyní obchod‑

ním ředitelem Metrostavu, a myslím, že Nile House je spo‑

lu se sousedním objektem Amazon Court nadstandardní.

Uvnitř jsou relativně mohutná a konstrukčně složitá atria.

Co vás čeká během letošního roku?

Rok 2018 z hlediska zisku dopadl dobře a v jeho druhé

polovině jsme nabrali spoustu nových zakázek, takže

výrobní program máme zajištěný. Podařilo se spojit ob‑

chodní síly s divizí 1 a ve spolupráci pracujeme na třech

zakázkách v Praze: na rekonstrukcích Armádního muzea

Žižkov, Květinového domu na Václavském náměstí a pa‑

mátkového objektu Bubenská 1. Je patrné, že pokud spo‑

jíme síly s kolegy z jiných divizí, tak to má přínos.

A jak se daří v zahraničí?

Bohužel stagnuje naše běloruské zastoupení, kde máme

v tuto chvíli pouze jednu aktivní zakázku. Ta se bude blížit

do finále a nemáme žádnou další. Ale relativně úspěšné

zastoupení funguje na Slovensku. Je to pět let zpátky, co

jsme ho založili, a postupně se rozrůstá. Chtěli bychom

tam nabrat dělnický personál a vytvořit takové menší

zázemí pro pozemní stavitelství. Milé je, že o práci mají

lidé na Slovensku zájem, a věřím, že se bude dále dařit.

Rád bych také využil této příležitosti a poděkoval všem

zaměstnancům divize 3 za dosažené výsledky především

v posledních třech letech – jen tak dál!

Za rozhovor děkuje David Kalců

11.03.19 12:55