strana 4

Ocenění pracovníci

in f orm a c e / a k t u a lit y / z a j í m a vosti

naše FOTOREPORTÁŽ

slo u pe k o d b or ů

Stejně jako v předchozích letech ocenil i letos generální ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát v závěru Programové konference TEK 2012 čestnými tituly nejlepší

pracovníky naší firmy v uplynulém roce 2011. Jména

všech, které vyznamenal, přináší následující seznam:

Konference základní organizace

OSOBNOST METROSTAVU

Osobností Metrostavu se stal Ing. Vladimír Veverka, tajemník prezidenta Skupiny Metrostav. U jediné společnosti – dnes zvané Metrostav – pracuje neuvěřitelných 56 let!

Rozhovor s ním jste si mohli přečíst v našich novinách

právě před rokem, kdy jsme jej zařadili mezi pamětníky.

VEDOUCÍ PROJEK TU METROSTAVU

■ Ing. Radomír Richter, D1, hlavní stavbyvedoucí

■ Ing. Zdeněk Račan, D2, stavbyvedoucí ■ Ing. Ladislav

Michálek, D3, hlavní stavbyvedoucí ■ Ing. Zdeněk Rozsypálek, D4, hlavní stavbyvedoucí ■ Ing. David Cyroň,

D5, hlavní stavbyvedoucí ■ Ing. Vladislav Horáček, D6,

hlavní stavbyvedoucí ■ Josef Majer, D9, stavbyvedoucí

1

STAVBY VEDOUCÍ METROSTAVU

■ Jiří Hrabě, D1, stavbyvedoucí ■ Petr Kratochvíl, D1,

stavbyvedoucí ■ Igor Krčál, D2, stavbyvedoucí ■ Drahomír Ducháč, D2, stavbyvedoucí ■ Josef Smolík, D3,

stavbyvedoucí ■ Pavel Soukup, D3, stavbyvedoucí

■ Ing. Martin Ředina, D4, vedoucí provozu ■ Ing. Pavol

Hrúzik, D4, stavbyvedoucí ■ Roman Šimáček, D5, stavbyvedoucí ■ Ing. Štefan Ivor, D5, stavbyvedoucí

■ Ing. Přemysl Socha, D6, stavbyvedoucí ■ Martin Blažek, D6, stavbyvedoucí ■ Ing. Jiří Pups, D8, stavbyvedoucí ■ Ing. Martin Kaštyl, D8, stavbyvedoucí ■ Ing. Petr

Misauer, D9, stavbyvedoucí ■ Ing. Jan Kalina, D9, stavbyvedoucí ■ Jaroslav Škoch, D11, vedoucí provozu

2

3

Pro lepší bezpečnost

PŘÍPR AVÁŘ METROSTAVU

■ Pavel Demut, D1, samostatný kalkulant ■ Ing. Lucie

Hradská, D1, přípravářka ■ Ing. Tereza Wienerová, D2,

přípravářka ■ Ing. Marek Neumann, D2, kalkulant ■

Ing. Martina Jeroušková, D3, přípravářka ■ Ing. Petr

Giovagnoni, D3, samostatný přípravář ■ Ing. Ladislav

Kubíček, D4, samostatný projektant ■ Ing. Petr Sýkora,

D5, samostatný přípravář ■ Ing. Jan Voves, D5, přípravář

■ Ing. Michal Reischig, D6, přípravář ■ Ing. Jan Cerman,

D6, samostatný přípravář ■ Ing. Michal Weiner, D8, přípravář ■ Martina Vajíková, D8, vedoucí útvaru ■ Ing. David Vaníček, D9, vedoucí útvaru ■ Ing. Mojmír Stuchlík,

D9, specialista přípravy

4

5

6

7

8

9

Zaměstnanec Metrostavu

■ Dalibor Tomášek, D1, vedoucí útvaru divize ■ Ing. Jindřich Kroupa, D2, vedoucí útvaru ■ Ing. Jan Kreisinger,

D3, samostatný technik pro technické obory ■ Ing. Pavel

Bureš, D3, vedoucí útvaru ■ Jaroslava Bejčková, D5,

vedoucí útvaru ■ Jan Mleziva, D5, samostatný geodet ■

Ing. Pravoslava Martinková, D6, vedoucí útvaru ■ Ing. Pavel Kraják, D6, vedoucí útvaru ■ Ing. Jiří Petura, D8,

samostatný geodet ■ Helena Zemančíková, D9, odborná

referentka personální agendy ■ Mgr. Jan Kuchař, ÚPŘ,

specialista ■ Helena Žáčková, ÚEŘ, vedoucí oddělení

STUDENT – ASISTENT MANAŽERA METROSTAVU

■ Ing. Vojtěch Česák, D1, technik student ■ Ing. Lucie

Vejborná, D3, technička ■ František Kalina, D6, mistr

■ Ing. Marián Chotár, D8, technik student ■ Tomáš Kučera, D9, technik student

V příštím čísle čtrnáctideníku Metrostav otiskneme

také přehled nejlepších zaměstnanců firmy z řad mistrů

a dělníků, které v nejbližším období vyhodnotí a odmění

jejich ředitelé v rámci divizí.

Všem oceněným pracovníkům Metrostavu děkujeme

za jejich obětavou práci pro společnost a gratulujeme.

Na Programové konferenci 2012 převzali už tradičně ocenění i vedoucí vítězných týmů vyhodnocených

v uplynulém roce v programu Bezpečné pracoviště.

Za divizi 1 Metrostavu to byl Pavel Szmek, za divizi 2 Jiří Kordík a Ing. Jiří Husárik, za divizi 3 Ing. Kamil

Štrobl, Ph.D., a Ing. Tomáš Vašut, za divizi 4 Ing. Michael

Dibon, za divizi 5 Ing. Miroslav Vlk a Milan Špička, za divizi 6 Miroslav Führer, za divizi 8 Ing. Miroslav Filip a za divizi 9 Ing. David Hlaváč. Jim i jejich týmům gratulujeme!

Další rok uplynul

MANA ŽER JUNIOR METROSTAVU

■ Ing. Tomáš Vařák, D1, stavbyvedoucí ■ Ing. Lukáš

Horuta, D1, stavbyvedoucí ■ Ing. Jakub Cejnar, D3,

vedoucí útvaru ■ Ing. Hana Anftová, D3, vedoucí útvaru

■ Ing. Jan Merunka, D4, stavbyvedoucí ■ Ing. David

Szombathy, D4, stavbyvedoucí ■ Ing. Petr Hybský, D5,

stavbyvedoucí ■ Ing. Jiří Hladík, D5, ekonom projektu

■ Ing. Jaroslav Kazatel, D6, stavbyvedoucí ■ Bc. Michal

Mitáček, D6, stavbyvedoucí ■ Ing. Josef Špryňar, D8,

náměstek ředitele divize 8 ■ Tomáš Novotný, D8, stavbyvedoucí ■ Ing. David Hlaváč, D9, stavbyvedoucí ■

Ing. Petra Brodíková, ÚOŘ, odborná obchodní referentka

Výroční konference základní organizace Odborového

svazu Stavba Metrostav se uskutečnila 22. března

v Kulturním centru Vltavská. Zúčastnilo se jí více

než 60 delegátů, mezi které zavítali i hosté z vedení

Metrostavu a Odborového svazu.

Generální ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát ve svém

projevu přítomné informoval o hospodářských výsledcích uplynulého roku a nastínil strategii pro letošní rok i další, pro stavebnictví zřejmě nelehké období.

Personální ředitel Metrostavu PhDr. Josef Škorpil

řekl několik slov k vývoji v personální oblasti a zmínil

i požadavky na průřezové zkvalitnění úrovně personálu ve všech profesních skupinách. Zároveň připomněl průběh kolektivního vyjednávání k uzavření

kolektivních smluv pro letošní rok.

Předseda Odborového svazu Stavba ČR pan Stanislav Antoniv se ve svém vystoupení věnoval především odborové problematice na úrovni odvětví

a oblastem celonárodního významu. Vzpomněl dialog se sociálním partnerem, což je Svaz podnikatelů

ve stavebnictví, a průběh kolektivního vyjednávání

dodatku vyšší kolektivní smlouvy. Zejména však informoval o postojích vrcholných odborových orgánů

k celospolečenské situaci a jednání tripartity.

V pracovní části konference delegáti zhodnotili dosavadní činnost za uplynulé období, projednali a schválili výsledky hospodaření za předchozí rok a rozpočet

na rok 2012 včetně plánu práce a plánu investic

a oprav rekreačních zařízení. Konference dále projednala aktualizaci zásadních dokumentů a vyhlásila

konání voleb do orgánů základní organizace.

Programová konference Metrostavu umožňuje i přátelská setkání manažerů

Na projev generálního ředitele Metrostavu Ing. Pavla Piláta, kterému se věnuje článek na titulní straně, navázala při

Programové konferenci vystoupení ředitelů jednotlivých výrobních divizí. Ve svých příspěvcích představili strategii

svých jednotek do roku 2015 – na snímku č. 2 fotograf zachytil Ing. Václava Soukupa, ředitele divize 5, na foto

č. 3 Ing. Martina Plcha, ředitele divize 3. Součástí pravidelných konferencí však nejsou jen přednášky ředitelů,

ale i přátelská setkání o přestávkách. Každý manažer je rád, když si může s kolegy promluvit při neformálních

rozhovorech (foto č. 4). Jindy v průběhu roku totiž na ně příliš času nezbývá. Výrobně-technický ředitel Metrostavu

Ing. Ivan Hrdina možná hovořil s Ing. Davidem Cyroněm z divize 5 o tom samém jako Ing. Ján Dudáš, ředitel DDM

Group a.s., s ředitelem divize 5 Ing. Soukupem (foto č. 5 zleva) – o ovládnutí technologie ražeb pomocí moderních

tunelovacích strojů. Po přestávce přišly na pořad Programové konference příspěvk y specialistů z centrály

Metrostavu – Ing. Ladislav Profota představil integrovaný systém řízení, Ing. Lenka Zátorská postup výstavby

nového sídla Metrostavu a Ing. Pavel Djugo přípravu nabídky na dostavbu Temelína. Velkou pozornost vzbudila

i přednáška JUDr. Pavla Mališe, LL.M., o nově zavedené trestní odpovědnosti právnických osob. Závěr pravidelného

setkání patřil v yhodnocení programu Bezpečné pracoviště 2011 a ocenění v ýběru nejlepších zaměstnanců

minulého roku, jejichž seznam je uveden ve sloupci vlevo. Generální ředitel Metrostavu Ing. Pilát při představení

nejúspěšnějších předával děkovné dopisy i poukázky na odměnu jak manažerům juniorům (foto č. 6), tak vedoucím

projektu (na foto č. 7 Ing. Zdeněk Rozsypálek z divize 4) i nejlepším zaměstnancům (foto č. 8). Nejbouřlivější aplaus

však doprovodil jako vždy vyhodnocení Osobnosti Metrostavu, kterou se stal Ing. Vladimír Veverka (foto č. 9).

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnila už 34. valná hromada Senior klubu Metrostavu (SKM), které se opět

zúčastnil i Jiří Bělohlav, prezident naší Skupiny.

Na valné hromadě v Kulturním centru Vltavská se letos

sešlo více než 150 bývalých kolegyň a kolegů z přibližně

260 členů SKM. Jiří Bělohlav je seznámil s výsledky Skupiny Metrostav a s její strategií pro další léta.

Po volbě pracovních komisí účastníky přivítal i prezident SKM Ing. Jiří Typlt, který ve svém projevu zrekapituloval činnost klubu v roce 2011 a představil jeho rámcový

program na rok letošní. Budou v něm pokračovat všechny

oblíbené aktivity – od těch pravidelných týdenních, jako

je cvičení v Radlicích, až po letní zájezdy do Chorvatska a Maďarska. Závěrem svého vystoupení Ing. Typlt

poděkoval vedení Metrostavu, jehož vstřícný přístup

k bývalým zaměstnancům umožňuje, že i v roce 2012 je

členský příspěvek SKM pouhých 30 korun, a to zahrnuje

i pravidelné zasílání našeho čtrnáctideníku. Po informacích mandátové a revizní komise přednesl ekonom klubu

Ing. Jiří Novák zprávu o jeho hospodaření a ekonomický

plán pro následující období.

Výroční setkání uzavřely gratulace jubilantům (foto

zleva devadesátník Ing. František Rozsypal a Ing. Typlt),

diskuze a volná zábava s živým hudebním doprovodem.

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav, člen DDM Group / Pověřená šéfredaktorka Ing. Lenka Svobodová / Všechny neoznačené materiály připravili Lenka Svobodová, foto Josef Husák / Adresa redakce

Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň, tel.: 266 709 415; www.metrostav.cz / Číslo 6/2012 vyšlo 3. 4. 2012 (7/2012 vyjde 19. 4. 2012) / Složení redakční rady Ing. František Polák (předseda), Ing. Jaromír Pavlíček (místopředseda), Ing. Jiří

Kavan, Pavel Meyer, Ing. Jitka Neklanová, Ing. Ladislav Profota, Ing. Lenka Svobodová, Ing. Jaromír Šob, Ing. Libuše Weinfurtová a Ing. Martina Zrcková / Design Tomáš Machek, Side2 s.r.o., Trojická 20, 128 00 Praha 2 / Výroba Boomerang

Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37, Praha 7-Troja, tel.: 244 023 201, fax: 244 023 333 / Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., odštěpný závod Praha, č. j. nov 6051/96 ze dne 3. 4. 1996 / Podávání novinových zásilek bylo

povoleno s.p. OZSeČ Ústí nad Labem dne 21. 1. 1998, j. zn. P-649/98 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736 / Toto periodikum slouží jen a výhradně pro obchodní propagaci firmy Metrostav a.s. a je veřejně neprodejné.