strana 3

z p r avo d a j s t v í z d ivi z í

První mosty přes karlínskou Amazonku

do ko n č ení z e s t r. 1

1

ASKO ve Štěrboholech se už plní nábytkem

První etapa výstavby nové pražské prodejny ASKO se

chýlí ke konci. V srpnu loňského roku začala oznámením kompletní změny projektové dokumentace bez

posunutí data dokončení. Díky betonářům z týmu Petra

Hanzlíka z divize 6 a s pomocí divize 7 při hrubých zemních pracích a divize 9 při provádění vzduchotechniky

a vytápění se týmu Ing. Přemysla Duška z divize 6

podařilo napjatý termín dodržet.

Kolaudace bude 24. dubna a o pět dní později stavba

oficiálně skončí, s výjimkou drobných dodělávek a posledních sadových úprav. Aby ASKO mohlo otevřít začátkem května, kamiony už dnes navážejí sklady nábytkem.

„Od začátku března pracujeme na stavbě souběžně

s dodavatelem vnitřních povrchových úprav, který vybavuje všechny prodejny ASKO po celé republice,“ popisuje

Ing. Dušek. „Provádí podhledy, nášlapné vrstvy podlah,

tapety a dělicí příčky v prodejní části budovy (foto č. 1)

a montuje i regály do skladu (foto č. 3).“

Minimalisticky vyhlížející budovu se zaoblenými rohy

a obvodovým pláštěm z matně eloxovaných hliníkových

panelů (foto č. 2) navrhl architekt Radim Oblouk ze studia 4A architekti, které pro společnost ASKO – NÁBYTEK

navrhovalo většinu z nedávno dokončených prodejen.

2

Půdorys jednoho podlaží haly ve Štěrboholech přesahuje 5000 m² a nábytek se tu bude celkem prodávat

na ploše asi 7000 m². Stavba je ze tří čtvrtin podsklepená

a podzemí z monolitického železobetonu bude zejména sloužit jako krytý parking. Nosná konstrukce dvou

nadzemních podlaží je z prefabrikovaného skeletu, který

má sloupy s kruhovým průřezem rozložené v modulu

10 x 12 metrů, aby prodejna mohla mít co nejvariabilnější dispozici. Nová budova ASKO ve Štěrboholech se

od ostatních odlišuje rozsáhlou administrativní částí

ve druhém nadzemním podlaží. Měla by totiž společnosti

posloužit jako její hlavní republikové sídlo.

„Do ukončení naší stavby už chybí jen pár dní. V budově se proto jen dodělávají stěrky, obklady, malby a nátěry,

ladí se detaily sádrokartonových konstrukcí a probíhá

kompletace technologií a osazování truhlářských výrobků,“ říká Ing. Dušek. „Ve čtvrtek 10. dubna proběhla

kolaudace komunikací. Jsou dokončené předem i pro

druhou etapu stavby, kterou investor chystá. Nový areál

ASKO teď plní kamiony, které do skladů i do prodejny navážejí nový nábytek. O velikosti novostavby svědčí i to, že

jich bude muset celkem přijet víc než 150.“

Lenka Svobodová, foto Josef Husák

3

V Liberci rostou další bytové domy

Na sídlišti v Liberci-Rochlicích, kde na podzim dokončil tým divize 8 pod vedením Ing. Pavla Ducháče dva

bytové domy, se už zase staví. Výstavba pokračuje

druhou etapou, během které zde Metrostav vybuduje

další dva bytové domy a část komunikace.

Úkolem týmu, jenž opět vede Ing. Pavel Ducháč, je

postavit jeden podsklepený dům se šesti nadzemními podlažími, v němž bude k dispozici 27 bytů a další nepodsklepený, opět šestipodlažní dům s 21 byty. V každém domě

pak budou mít majitelé k dispozici pět garážových stání

Zatím je ale vše ve stádiu zrodu. „V současnosti jsme

dokončili nosné betonové konstrukce, obvodové výplňové zdivo, nosnou konstrukci střechy a osadili venkovní

výplně otvorů,“ vypočítává Ing. Ducháč. „Dokončujeme

vyzdívky příček a instalačních šachet, provádí se montáž

hrubých rozvodů instalací. Pokračovat budeme s vnitřními omítkami a anhydritovými podlahami.“

Technici začínají kompletovat elektrorozvody, další

pracovníci začali s pokládkou obkladů a dlažby. Stavební

ruch ale panuje také zvenčí, protože na jednom z domů se

dokončuje zateplená fasáda a vše se připravuje pro finální

vrstvu omítky. Druhý dům se zatím „obléká“ do zateplovacího systému a obě budovy se zastřešují.

Fasáda na obou objektech bude dokončena v následujících týdnech, stejně jako omítky a veškeré zbývající

anhydritové podlahy. Po finalizaci obkladů a dlažeb bude

Metrostav_08_08.indd 3

v květnu následovat kompletace zdravotně technické instalace, ústředního vytápění a elektrorozvodů.

Jeden problém musel Ing. Ducháč vyřešit hned zpočátku. Dopravu materiálů komplikovalo, že přímo na staveniště nebyl možný příjezd kamionů. Proto se musely

všechny cihly překládat na menší vozidla. Vše se ale

podařilo zvládnout a stavba běží podle harmonogramu.

Obě budovy by měly být dokončeny do 30. července.

Ještě v průběhu dubna by měla být zahájena další, třetí

etapa výstavby, během které opět tým Ing. Pavla Ducháče

vybuduje v Rochlicích další dva domy. Do budoucna investor plánuje ještě čtvrtou etapu výstavby, takže se zdá,

že se Metrostav v Liberci zabydlí na delší dobu.

Velké vnější ocelové mosty propojí dvě protáhlá obdélníková křídla po obou stranách do čtvercového půdorysu.

Železobetonové konstrukce křídel nejsou umístěné přesně

proti sobě, ale jsou o šířku mostu posunuté, takže mosty

na nich budou prostě uložené jen z jedné strany, ze druhé

budou muset být zavěšené jako osm metrů vyložená konzola. V těchto místech bude spodní část nosné ocelové

konstrukce mostu osazena přes ložiska na čtyři zabetonované sloupy s kozlíky. V úrovni horního líce bude most

přes dva mohutné ocelové rámy – diafragmy – sešroubovaný se speciální předepjatou konstrukcí, zabetonovanou

do železobetonového stropu. Tloušťkou svých profilů

těžké diafragmy zajistí i příčnou tuhost mostu, který kvůli

průchodnosti nemůže být napříč zavětrovaný.

„Po aktivaci mosty nesmějí poklesnout víc, než kolik

určuje projekt,“ říká Ing. Volf a doplňuje: „Pokud by byl

pokles větší, nemohli bychom namontovat prosklenou

fasádu. Oceláři proto musí pracovat velmi přesně a dodržovat všechny tolerance.“

Kromě montáže ocelových mostů (foto) začaly v křídlech Amazon Court práce na instalacích jader, vystrojování stoupaček a sociálních zařízení. Na střeše stavbaři

pokládají parotěsné zábrany a lichoběžníky ve fasádě

obkládají kamenem a doplňují okny. Ve vymalovaném suterénu jsou už asi z 60 % hotové technologie. V červnu začnou lešenáři v atriu sestavovat lehkou konstrukci lešení

pro vnější úpravy mostů a montáž konstrukce střechy.

„Řešíme teď řadu detailů, které už spadají do oblasti

konečného vzhledu,“ říká Ing. Volf. „Podlaha atria bude

třeba složená z řezaných žulových kostek pokládaných

do mozaiky v charakteristických lichoběžníkových tvarech. Mezi žulovými kostkami bude ‚náhodně‘ rozmístěno

i pět set skleněných krychliček a s novoborskými skláři

teď řešíme barevnost jejich středů. Dlouho jsme také

hledali způsob, jak při zachování subtilnosti centrálních

sloupů zajistit přesnost a upevnění jejich titanzinkových

a skleněných obkladů. Průřez obložení sloupů se totiž

musí po výšce plynule měnit ze čtverce přes osmistěn

do kosočtverce a nazpět a posouvající se hrany mají

po obvodu sloupu vytvářet kubistické obrazce. Díky nápadu Ing. Martina Fučíka ze společnosti Sipral, která pro

nás zajišťuje rastrové fasády, se nám podařilo najít jednoduché řešení pomocí dodatečných ocelových rámečků

ve třech průřezových tvarech, které se budou na místě

svařovat ze dvou pevných dílů a na nosný sloup se připevní pomocí nastavitelných vnitřních úchytek, takže

nepřesnost tvaru sloupů neovlivní tvar obkladu.“

Budova Amazon Court bude ojedinělá nejen architektonicky, ale i vnitřní velkorysostí a prostorovou flexibilitou

s důrazem na energeticky úsporné systémy a příjemné

pracovní prostředí. I proto její projekt zvítězil v mezinárodní soutěži Budova budoucnosti MIPIM Architectural

Review 2008 v kategorii kancelářské budovy. „Amazon

Court je již druhou stavbou v Praze, která vítězstvím v této

soutěži přispěla k renomé hlavního města. Tou první byla

v roce 2003 budova Danube House, která je také součástí

našeho projektu River City Prague v Karlíně,“ komentoval

ocenění Petr Urbánek, jednatel investorské společnosti

Europolis Real Estate Asset Management.

Lenka Svobodová, foto Josef Husák

Obnova krajiny po skončení důlní činnosti

Povrchová těžba hnědého uhlí zdevastovala část severozápadních Čech, zejména v okolí Mostu. Výsypky

a prolákliny neplodné pouště tvořené hlušinou a místy

zarostlé plevelem vrací už řadu let k životu rekultivace, které hradí z části stát a na nichž se ve sdružení

s místními firmami podílí i Metrostav. Tým Ing. Pavla

Nuslauera z divize 8 řídí a koordinuje práce hned na

čtyřech z nich. Jedna ve IV. etapě přetváří krajinu na

místě obce Vršany a tři – v VI., VII. a VIII. etapě – rekultivují území bývalého dolu Obránců míru.

„Cyklus každé rekultivace trvá 6–12 let, podle toho,

zda se do krajiny vracejí plochy zemědělské, lesní nebo

vodní,“ vysvětluje Ing. Nuslauer. „První rok se obvykle

přemísťují a dosypávají tisíce kubíků zeminy na mnohahektarových rozlohách, aby se při technické rekultivaci

domodeloval reliéf terénu podle projektu. V tomto období

se obvykle budují i jednoduché obslužné komunikace,

povrchové vodoteče, propustky a podobně.“

První etapa prací u zemědělské rekultivace končí

navezením podorniční zeminy a vlastní ornice. V tomto

stavu se právě nachází IV. etapa Vršan, která byla zahá-

jena v roce 2007, potrvá do roku 2016 a divize 8 je při ní

lídrem dodavatelského sdružení.

Po technické rekultivaci následuje biologická, která

zahrnuje hnojení a další přípravu půdy, na níž postupně

vzniká pole, nebo výsadbu dřevin a následnou péči, jež

umožní, aby na místě vyrostl les nebo jiná funkční zeleň.

Rekultivace bývalého dolu Obránců míru v současnosti probíhá na dvou územích při etapách VI. a VII., kde

sdružení s Metrostavem provádějí zemní práce při úpravách podloží. Šestá etapa této rekultivace byla zahájena

a bude ukončena v obdobném termínu jako Vršany, sedmá etapa začala před pár měsíci a skončí v roce 2018.

„Letos v březnu jsme jako vedoucí sdružení vyhráli

soutěž i na provádění VIII. etapy,“ říká Ing. Nuslauer.

„Budu tak asi vedoucí nejdéle rozpracovaného projektu

v Metrostavu, protože tato rekultivace skončí až za deset let. Ve zdevastované krajině, do které přicházíme, je

naše práce opravdu vidět. Doufám, že v rekultivaci Mostecka budeme pokračovat, dokud se zdejší území nevrátí

ke svému původnímu přírodnímu vzhledu.“

Lenka Svobodová, foto Josef Husák

Martina Vampulová, foto Josef Husák

4/22/08 11:43:40 AM