strana 4

Příběh Labutího jezera

Generální ředitel Metrostavu SK Ing. Vladimír Kríž

a Ján Ďurovčík, tanečník, choreograf a režisér bratislavského Slovenského divadla tanca, podepsali

smlouvu o spolupráci při uvedení nového multižánrového představení Labutí jezero, příběh tance.

Bratislavské komorní Slovenské divadlo tanca se zařa­

dilo mezi unikáty slovenského divadelnictví, když v prů­

běhu jedné umělecké sezony úspěšně předvedlo 24 repríz

svého moderního tanečního představení. Neméně úspěš­

ný jistě bude i jeho nový projekt Labutí jezero, příběh

tance, v němž kromě tanečníků vystoupí i známí herci

slovenské činohry. Příprava tohoto tanečně-činoherněhudebního představení se právě rozbíhá a podpisem

smlouvy se Metrostav SK stal jeho generálním partne­

rem. Slavnostní premiéra inscenace, která z netradičního

úhlu pohledu představí jeden z nejkrásnějších světových

klasických baletů, dílo Petra I. Čajkovského, by se měla

uskutečnit v Bratislavě v druhé polovině září. Už teď o její

reprízy projevilo zájem více než dvacet dalších měst na

Slovensku i v České republice.

i n f o r ma c e / ak t u a l i t y / z a j í ma v os t i

Naš e f o t o r e po r t á ž

s l o u p e k o d bo r ů

Aktuality

Výbor základní organizace na svých posledních zase­

dáních mimo jiné projednával:

• průběh a závěry z kolektivního vyjednávání ve sku­

pině společností TBG

• přípravu a zajištění semináře pro odborové inspek­

tory BOZP

• informace z operativních jednání předsedy ZO

s personálním ředitelem

• ž ádosti o povolení práce přesčas nad stanovené

limity v roce 2007 pro divize 1, 5, 7, 9 a TBG

• sociální zázemí haly divize 7 a dopravní obslužnost

do areálu stavebního dvora v Horních Počernicích

• org. změnu v ÚNM – zrušení místa skladníka

• podnět ze stavby divize 4 k pracovní době

• přípravu a zjišťování mimopracovních akcí pro členy

naší ZO – společenský večer, zahraniční a domácí

rekreace, sportovní hry, letní dětské tábory, jedno­

denní výlet pro děti, rekondiční program

• problematiku majetku základní organizace – plnění

plánu investic a oprav včetně přípravy výměny oken

v penzionu Sokol.

1

Emília Paldiová

Metrostav byl na IBF

opravdu mezinárodní

Pravidelné návštěvníky Stavebních veletrhů v Brně asi

nepřekvapilo, že je letos ve stánku Metrostavu – kromě

českých a slovenských zástupců společností skupiny

DDM Group – vítaly také exotické hostesky. Půvabným

dívkám původem z Afriky, které s úsměvem ovládaly

češtinu i angličtinu, letos asistovala také Pelin, studentka z města Sakarya, jež mohla na dotazy odpovídat i plynulou turečtinou. Do České republiky ji přivedl

program výměnných pobytů středoškoláků a do Brna ji

nasměrovala Ing. Ludmila Wallová Průšová z divize 4,

která ji na celý školní rok přijala do své rodiny.

Studentské výměny organizuje společnost AFS Mezi­

kulturní programy a každý rok se týkají desítek mladých

lidí, kteří, díky poznání kulturně často velmi odlišné­

ho prostředí, pomáhají zvyšovat vzájemné pochopení

a informovanost. Ludmila Průšová má se zahraničními

dětmi bohatou zkušenost, se svou rodinou už nabídla

pohostinství několika dívkám z Ameriky i z Asie.

Studenti se do rodiny zařazují jako její další dítě se

všemi právy a povinnostmi. Vyžadují čas, osobní nasa­

zení, toleranci i financování, a to včetně stravy a výletů.

Platby české rodiny se netýkají jen cesty, studia a s ním

spojených nezbytností, jako je zdravotní péče.

Pelin (viz foto) svoje stipendium vyhrála v poměr­

ně složitém konkurzu, Turecko má totiž zájem, aby je

v zahraničí reprezentovali opravdu ti nejlepší. Aby se

naučila česky a navázala vztahy se svým okolím, navště­

vuje olomoucké gymnázium, chodí tancovat, jezdí na lyže

a v Brně se seznámila i s naší pracovní realitou.

Protože je muslimka, s naším způsobem života se

setkává poprvé. Také postavení žen bývá v Turecku často

odlišné. Ve svých šestnácti letech proto Pelin musí pro­

kazovat velikou toleranci a přizpůsobivost a ani její návrat

nebude snadný. Za rok dospěje, získá mnoho nových

zkušeností a doma bude všechno při starém...

„Nedávno se mě kolega ptal, proč to dělám,“ usmí­

vá se Ludmila Průšová. „Docela mi trvalo, než jsem si

srovnala, že důvodů mám víc – naši rodinu nové „děti“

obohacují a já také musela překonat svůj strach z anglič­

tiny. Navíc si myslím, že každý cizinec, který dobře pozná

náš obyčejný život, je ve světě velmi užitečný pro šíření

dobrého jména naší země.“

Lenka Svobodová, foto Svetozár Horvát

Odbory a BOZP

2

3

Ve dnech 27. a 28. března se uskutečnil další z řady

seminářů zaměřených na práci odborových inspek­

torů BOZP. Bylo na něm proškoleno 28 inspektorů,

kteří spolu s dalšími vykonávají svoji činnost u všech

zaměstnavatelů, kde základní organizace působí.

Všichni prokázali svoji způsobilost závěrečnou zkouš­

kou a dostali osvědčení k výkonu funkce společně

s průkazem, opravňujícím vstupovat na pracoviště

a provádět tam dohled nad dodržováním zásad BOZP.

V letošním roce se semináře poprvé zúčastnilo i dva­

náct kolegů ze společnosti Subterra, která přebírá

naše zkušenosti a dlouholetý osvědčený systém.

První přehled českých

podzemních staveb

4

5

6

7

8

9

Účastníci Světového tunelářského kongresu WTC 2007 zaplnili hlavní sál Kongresového centra na Vyšehradě, kde se

zájmem vyslechli čtyři klíčové přednášky známých světových odborníků (foto č. 1). S profesory věhlasných univerzit

se při předcházejícím vzdělávacím semináři seznámili i mladí inženýři a studenti (foto č. 2), o zvláštních podmínkách

a požadavcích na tunely ve městech jim přednášel také bývalý prezident ITA-AITES prof. André Assis z Brazílie (foto

č. 3). Předseda Českého tunelářského komitétu Ing. Ivan Hrdina (foto č. 4, v pozadí odstupující prezident ITA-AITES

Harvey Parker) byl v průběhu celého kongresu mimořádně vytížený. Úspěšně završil dlouholeté úsilí o jeho pořádání

a splnil tak i přání Ing. Jindřicha Hesse, bývalého viceprezidenta ITA-AITES a dřívějšího předsedy ČtuK, který

mimořádnou příležitost využil i k rozhovoru s prof. Mohamedem Abdel-Salamem, předsedou Egyptské tunelářské

společnosti (foto č. 5). Odborných jednání se letos zúčastnila také řada specialistů z České republiky i odborníci

z Metrostavu. Ing. Petr Vozarik z divize 5 (foto č. 6) moderoval jednání sekce zabývající se historickými podzemními

konstrukcemi a jejich údržbou. Velký podíl na přípravě celé akce měl Ing. Miloslav Novotný (foto č. 7), sekretář

ČtuK, který pozorně sledoval také jednání souběžně probíhajícího valného shromáždění ITA-AITES. Odborníci

z Metrostavu ke svým jednáním využívali společný stánek skupiny DDM Group na doprovodné výstavě (foto č. 8).

Přátelská setkání probíhala po celou dobu kongresu, největší prostor jim však poskytoval doprovodný společenský

program, který korunovala závěrečná slavnostní večeře ve Španělském sále na Pražském hradě (foto č. 9).

Při příležitosti pražského Světového tunelářského kongresu WTC 2007 vydala společnost SATRA za podpory

Českého tunelářského komitétu ITA-AITES reprezentativní publikaci Podzemní stavitelství v České republice. Přispěli do ní přední specialisté oboru a sestavil

ji autorský kolektiv v čele s prof. Ing. Jiří Bartákem,

DrSc., z katedry geotechniky ČVUT. Anglickou verzi

knihy si z kongresu odvezli jako dárek všichni účastníci, k zájemcům z řad naší odborné i laické veřejnosti se

nyní dostává také její česká podoba.

V devíti kapitolách poskytuje první souhrnný přehled

historických i současných podzemních děl na území ČR

včetně bohaté fotodokumentace a technických nákresů.

Začíná přehledem historického vývoje českého pod­

zemí od konce středověku do šedesátých let 20. století

a jmenuje i zrušené a opuštěné tunely, obsahuje základní

přehled u nás používaných tunelářských technologií.

Moderním dopravním tunelům věnuje hned pět kapi­

tol a zcela pochopitelně neopomíjí ani ty, které stavěl

Metrostav. Mezi železničními tunely na běžných tratích

popisuje i ten nejdelší u Března a tunely Nového spojení,

mezi podzemní díla na koridorových tratích autoři zařadili

nedávno zprovozněné tunely Krasíkov a Hněvkovský II.

Tunely na silnicích a dálnicích, tedy i Valík, Panenská,

Libouchec a Klimkovice, jsou uvedeny zvlášť, odděleně od

tunelů ve městech, kde kniha poskytuje prostor Mrázovce

i nově zahajovanému tunelovému komplexu Blanka, jehož

stavbu bude řídit a koordinovat divize 2.

Pražské metro, naše největší podzemní stavba, si

svým významem vysloužilo největší prostor a publikace

velmi podrobně sleduje jednotlivé etapy jeho výstavby.

Kapitola Ostatní liniové podzemní stavby zahrnuje díla

komunálního charakteru včetně pražských kolektorů, dal­

ší část je věnovaná velkoobjemovým podzemním stavbám

a je krátká, protože jich je u nás jen pár.

Poslední, avšak neméně zajímavý úsek díla se věnuje

budoucnosti českého podzemního stavitelství. Přehled

plánovaných akcí v oboru je impozantní a nejen prof.

Barták si jistě přeje, aby se všechny uskutečnily.

Kniha, do níž výrazně přispěl náš fotograf Josef

Husák, zaplňuje dosavadní mezeru v řadě odborně-popu­

lárních publikací a patří do knihovny každého tuneláře.

Lenka Svobodová, foto Josef Husák

Lenka Svobodová

Praha přátelsky přivítala nejlepší světové odborníky na podzemní stavitelství

Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen DDM Group / Pověřená šéfredaktorka PhDr. Blanka Hrdinová / Redaktorka Ing. Lenka Svobodová / Adresa redakce Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň, tel.: 266 709 415; www.metrostav.cz,

Číslo 9/2007 vyšlo 17. 5. 2007 (10/2007 vyjde 31. 5. 2007) / Složení redakční rady Ing. František Polák (předseda), Ing. Jan Cuc, PhDr. Blanka Hrdinová, Ing. Jiří Kavan, Mgr. Jan Kuchař, Pavel Meyer, Ing. Jaromír Pavlíček, Ing. Jaromír Šob

a Ing. Libuše Weinfurtová / Design Tomáš Machek, Side2 s.r.o., Trojická 20, 128 00 Praha 2 / Výroba Boomerang Publishing, s.r.o., Poděbradská 110/1, 198 00 Praha 9, tel.: 244 023 201, fax.: 244 023 333 / Podávání novinových zásilek povolila

Česká pošta, s.p., odštěpný závod Praha, č.j. nov 6051/96 ze dne 3. 4. 1996 / Podávání novinových zásilek bylo povoleno s.p. OZSeČ Ústí nad Labem dne 21. 1. 1998, j. zn. P-649/98 / Registrace periodika MK ČR E 7121, ISSN 1211-0736

Metrostav_09_07.indd 4

5/16/07 2:36:40 PM