Kutnohorská jezuitská kolej

ve službách umění

28. srpna 2007 / 15 / XIX

více na str. 3

Ptáme se: Ing. Radka Zemana,

vedoucího projektu z divize 8 str. 2

M e t ros t av

a .s.

č l e n

d d m

g roup

Stavby v Mostě rychle rostou

do výšky str. 2

Obytný soubor Na Krutci se postupně

zabydluje str. 3

Skryté tepny velkoměsta

Krátce / Aktuálně

Významný britský časopis Construction Europe zveřejnil ve

svém posledním čísle přehled nejúspěšnějších evropských

stavebních společností v roce 2006. Jako jediný z České

republiky se mezi sto nejlepších zařadil také Metrostav.

Oproti loňskému hodnocení postoupil o tři příčky na

86. místo, a potvrdil tak svou rostoucí pozici na evropském

stavebním trhu. Na první dvě místa dosáhly francouzské

skupiny Vinci a Bouygues, na dalších se umístil německý

koncern Hochtief, španělská ACS a švédská Skanska.

Cesta k Labi

Za účasti hejtmana

Ústeckého kraje, starostů

Litoměřic a Lovosic

a zástupců dodavatelů,

mezi kterými nechyběl

obchodní náměstek naší

divize 4 Ing. Pavel Pospíšil,

byl 20. srpna slavnostně otevřen další úsek stavby II/247

Litoměřice – přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky.

Stavba byla financována z prostředků EU a na její právě

zprovozňované trase Malé sdružení, složené z Metrostavu

a SMP CZ, vybudovalo dva mosty tvořené předpjatou

deskovou konstrukcí, jež v případě povodní umožní

rozlití Labe za vyvýšené silniční těleso. Koruna náspu je

totiž navržena v takové výšce, aby ani opakování záplav

z roku 2002 nepřerušilo dopravu. Ing. Tomáš Hnojský

z divize 4 při slavnosti vzpomněl na výstavbu mostů,

při níž archeologové nacházeli pozůstatky i z pravěku,

a Ing. Pospíšil zmínil budoucnost, protože právě začíná

stavba železobetonového mostu přes Labe, který jako

první v ČR bude mít rozpětí hlavního pole přes 150 m.

První testy nádrže

–bh– foto Ota Mrákota

Metrostav_15_07.indd 1

Elegantní hotel Atrium

Na náměstí 3. května v Otrokovicích vyrostl plot s logem Metrostavu a práce na přeložkách sítí dávají tušit,

že oblastní zastoupení divize 3 pro Zlínský kraj tu právě

zahájilo svou další stavbu. Koncem příštího roku se

na stejném místě bude tyčit nová dominanta města

– čtyřhvězdičkový hotel Atrium s nadstandardními byty

v posledních podlažích. Začátkem srpna jej pro soukromého investora začal stavět tým Ing. Marka Šacha.

Architekti z brněnského Ateliéru D&M Velehradští zvo­

lili pro svůj koncept budovy měkký tvar válce nad oválným

půdorysem (obr. 1). Centrální atrium a subtilní schodiště

se skleněnými výtahy v protilehlých špicích rozdělí stav­

bu na dvě obvodová oblouková křídla, zasklení atria nad

čtvrtým podlažím (obr. 2) ji pak rozčlení na krytou spodní

hotelovou část a otevřenou horní, do níž budou obráceny

lodžie bytových jednotek. Cihlový obklad novostavbu při­

způsobí typickému vzhledu nedalekých zlínských domů.

Zatímco v jednom podzemním podlaží bezbariérově

přístupného hotelu bude ukryto technické zázemí a garáž

pro 75 vozů, vstupní přízemí s hotelovou halou v atriu

zviditelní jednopodlažní sokl propojený s hlavní budovou

skleněným prstencem. V rozšířené ploše 1. NP najdou své

místo jak víceúčelový sál, tak hotelová restaurace s ku­

chyní a s terasou orientovanou na náměstí, ale i fitness

a wellness studio, jež bude stejně jako restaurace sloužit

nejen hostům a obyvatelům Atria, ale i veřejnosti.

Tři další patra zabere na 50 dvoulůžkových pokojů

s celkovou kapacitou 122 lůžek, v 5., 6. a 7. nadzemním

podlaží bude 14 luxusních bytů, jejichž obyvatelům hotel

nabídne podobné služby jako svým hostům.

„Chtěli bychom v Otrokovicích vytvořit nové kulturní,

společenské, relaxační i ubytovací centrum a doplnit

nabídku o služby, které tu chybí,“ vysvětluje svůj podni­

katelský záměr investorka Vladimíra Vítková a pokračuje:

„Abychom mohli splnit i náročné požadavky našich bu­

doucích zákazníků, chceme poskytovat služby na vysoké

úrovni a jejich kvalitu udržet. Věříme, že se do našeho

malého a moderně vybaveného čtyřhvězdičkového hotelu

s rodinnou atmosférou budou hosté rádi vracet.“

Podle vizualizací se architektům v Otrokovicích poda­

řilo pochopit génia loci zdejšího místa. Hotel dopracovali

do detailů včetně nábytku a ostatního vybavení interiérů,

takže působí velice celistvým dojmem. Tým Ing. Šacha

teď má před sebou více než rok práce, aby plány převedl

do válcové železobetonové reality s cihelným obkladem.

Metrostav stále boduje

S týdenním předstihem byla ve středu 15. srpna v areálu centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi zahájena

hydrostatická zkouška na první ze dvou nových velkokapacitních nádrží, které zde pro společnost MERO ČR

od loňského léta staví divize 7 Metrostavu ve spolupráci se společností ČKD Praha DIZ.

Vodu pro hydrostatickou zkoušku čerpají z Vltavy čer­

padla o hodinovém výkonu 420 m³ a armaturu, přes níž

proudí voda do nádrže, společně otevřeli ředitel divize 7

Ing. Jaromír Kunrt a provozně-technický ředitel společ­

nosti MERO ČR Ing. Vít Tůma (viz foto).

„Předpokládáme, že hydrostatickou zkoušku budeme

moci ukončit přibližně do 30. září. a pak začneme vo­

du z nádrže H11 hned přečerpávat do sousední nádrže

H12, kterou nyní pro testy připravujeme,“ říká vedoucí

projektu Ing. Daniel Folk. Právě pro jeho tým znamenají

hydrostatické zkoušky další mezník výstavby unikátních

zásobníků o objemu 125 tisíc kubíků, které mají oproti

čtyřem předchozím nádržím, jež v Nelahozevsi divize 7

stavěla, dvouplášťovou plovoucí střechu.

Vše už dnes nasvědčuje tomu, že tuto zakázku dokončí

divize 7 za pouhých 25 měsíců, tedy o čtyři měsíce dříve

oproti předchozím etapám stavby. Termín předání nádrží

je v Nelahozevsi stanoven na 1. srpen 2008.

Unikátní operační sál zahajuje

zkušební provoz str. 3

Lenka Svobodová

Údržbu inženýrských sítí zjednodušují kolektory, které

jsou dnes samozřejmou součástí moderních sídlišť.

Jejich dostavba v historických centrech je však obtížná

i pro nutnost omezit na co nejmenší míru dopad stavby

na povrchovou zástavbu. Právě dokončený kolektor

CI. A Vodičkova je proto i svědectvím o profesionalitě

týmu Ing. Ondřeje Fuchse z divize 1, který se dokázal

vypořádat s náročným projektem ve středu Prahy.

Kolektor Vodičkova, jenž Metrostav budoval ve sdru­

žení se společností Subterra, navazuje na dříve dokonče­

né části podzemní sítě v Jindřišské ulici a řeší rozvody

v oblasti středu Václavského náměstí, kde se vyhýbá

vestibulu i tunelům metra. Táhne se pod Vodičkovou ulicí,

odbočnými větvemi zasahuje do přilehlých ulic a končí

na Karlově náměstí. Měří téměř 1300 metrů, prochází

v hloubce kolem patnácti metrů pod terénem a příčný

profil jeho tunelu se pohybuje v rozmezí 13 až 22 m².

Ražba kolektoru nebyla jednoduchá – probíhala čás­

tečně pod hladinou podzemní vody a v nepříznivých geo­

logických podmínkách. Na základě předběžné analýzy

výsledků kontrolního matematického modelu, který zpra­

coval tým katedry experimentální geotechniky FSv ČVUT

v Praze, musela být trasa CI. A v některých částech sní­

žena směrem ke skalnímu podloží, aby nedošlo k sedání

povrchové zástavby vlivem ražby. V předstihu bylo také

nutné sanovat některé základy objektů v oblasti možných

poklesů pomocí tryskové injektáže, nebo kombinací pilot

a mikropilot. Postup prací při ražbě Novou rakouskou

tunelovací metodou potom průběžně sledoval živý geo­

technický monitoring, podle něhož byly operativně upřes­

ňovány i stupně vykrojení výrubu.

Provizorní ostění kolektoru stavbaři provedli ze stříka­

ného betonu vyztuženého příhradovými ramenáty a dvě­

ma vrstvami KARI sítí. Definitivní ostění je ve dně a opě­

rách z litého, sítí a pruty vyztuženého betonu, v klenbě je

ze stříkaného betonu vyztuženého ocelovými sítěmi.

„Po vystrojení kolektoru jsme v něm rozvedli komplet­

ní kabeláž a instalovali vodovod, vše včetně sedmdesáti

přípojek do 57 budov,“ popsal práce vedoucí projektu

Ing. Fuchs a doplnil: „Právě jsme dokončili úklid a kom­

plexní zkoušky, na přelomu srpna a září bude kolaudace.

Stavbu se nám podařilo skončit v plánovaném termínu,

i když ražby téměř o půl roku zdržela havárie vodovodu.“

S minimálním záborem a pod rušnou ulicí s tramva­

jemi tak tým divize 1 dokončil další důležitou podzemní

tepnu, která bude centrum zásobovat vodou a energiemi,

aniž by při údržbě muselo dojít k povrchovým výkopům.

Pražská kolektorová síť se bude určitě rozšiřovat,

nejvíc jsou zatím připravené trasy v Revoluční ulici a ze

Smíchova na Bojiště. „Rádi bychom se zúčastnili i dal­

ších projektů tohoto druhu. Metrostav dobře zná geologii

pražského podzemí i podmínky ražby pod hustě zastavě­

ným územím. Na stavbě kolektoru CI. A jsme dokázali, že

tento druh práce umíme provést včas a v řádné kvalitě

i přes nepříznivé vlivy okolí. I když běžný pozorovatel

neuvidí z naší čtyřleté práce víc než jen litinové poklopy

v ulicích,“ usmívá se Ing. Fuchs.

Lenka Svobodová, foto Josef Husák

vizualizace Ateliér D&M Velehradští

1

2

8/27/07 12:15:36 PM